ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З ПОЗИЦІЇ ЇХ ВПЛИВУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Стаття присвячена дослідженню різноманітних підходів до визначення сутності трансакційних витрат, аналізу їх впливу на функціонування суб’єктів господарської діяльності. Дане дослідження дає змогу об’єктивно оцінити масштаби впливу трансакціних витрат на мікросередовище в цілому та дає змогу виділити такі трансакціні витрати, зростання яких в майбутньому забезпечить підприємству позитивний результат, а також ті які негативно впливають на його розвиток.

Статья посвящена исследованию разных подходов к определению сущности трансакционных издержек, анализу их влияния на функционирование субъектов хозяйственной деятельности. Данное исследование дает возможность объективно оценить масштабы влияния трансакионных издержек на микросреду в целом и позволяет выделить такие трансакционные издержки, увеличение которых в будущем обеспечит предприятию позитивный результат, а также те которые негативно влияют на его развитие.

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINATION OF TRANSAKTION COSTS ARE FROM POSITION OF THEIR INFLUENCE ON MIKROECONOMICS ENVIRONMENT

The article is devoted research of the various going near determination of essence of transaktion costs, analysis of their influence, on functioning of subjects of economic activity. This research enables objectively to estimate the scales of influence of transaktion costs on a mikromikroeconomics on the whole and allows to select such transaktion charges growth of which in the future will provide an enterprise a positive result, and also those which negatively influence on his development.

Література: 

1. Коуз Р. Природа фирмы / Р. Коуз // Фирма, рынок и право./ Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. – С. 33 – 53.
2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие / С. Малахов // Вопр. экономики. – 1998. – № 11. – С. 78 – 96.
3. Дугінець Г.В. Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні / Г.В. Дугінець // Научные труды Донецкого техн.. уни-та. Сер.: экономическая. – 2006. – Вып. 103-3. – С.83–86.
4. Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории / Г. Эрик Фуруботн, Р. Рихтер; пер. с англ. И.В. Григорьев, Н.П. Дроздова, В.С. Катькало, Т.В. Костеева, В.В. Лукашевич, О.А. Патокина, Ю.В. Федотов). – Спб.: 2005. – 701с.
5. Олейник А., Институциональная економика: учебник / А. Олейник, Р. Нуреева; под общ. редакцией А. Олейника. – М.: ИНФРА – М., 2005. – 704с.
6. Milgrom P., Economics, Organization and Management / P. Milgrom, J. Roberts – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992.
7. Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. Сото – М.: Catallaxy, 1995.
8. Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової системи в Україні / М.І. Вдовиченко // Фінанси України. – 1999. – № 3. – С. 99–108.
9. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): монографія / С.А. Єрохін – К.:Світ знань, 2002. – 528 с.
10. Трансформація, реструктуризація підприємств в Україні. Принципи та практика: матеріал семінару Консорціуму з вдосконалення бізнес-освіти в Україні та Українського центру післяприватизаційної підтримки підприємств. – К. : CEUME, 2000. – 104 с. – С. 50.
11. Данько М.І Реорганізація підприємств у контексті формування корпоративних структур / М.І. Данько // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 64–70.
12. Заболоцькі О.В. Формування статутного фонду ДАК «Українські залізниці» у відповідності до чинного законодавства України / О.В. Заболоцькі // Пробл. экономики и управления на железнодорожном транспорте: матер. Второй Междунар. научно-практ. конф. – К.: КУЭТТ, 2007. – Т. 1. – С. 38 – 40.
13. Антикризисное управление : учебник / Под ред. Э.М. Короткова – М.: ИНФРА-М., 2000. – 423 с.
14. Demsetz H. Cost of transactioning / Н. Demsetz // Qaterly Journal of Economics. – 1968. – V. 81, №1. – 33-35.
15. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 (набрання чинності відбулося 29.04.2009) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2008.
16. Господарський кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – 144 с. – (Бібліотека офіційних видань) (Господарський кодекс України : № 18, № 19-20, № 21-22 / Верховна Рада України, 2003. - с.144. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.)
17. Круш П.В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці: монографія [Текст] / П.В. Круш, О.П. Кавтиш, А.В. Гречко; під заг. ред. к.е.н., проф. П.В. Круша. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007. – 264 с.

Завантажити текст статті: