ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття присвячена аналізу сучасного стану технологій, які використовуються в Україні, їх віку та перешкод на шляху впровадження нових технологічних розробок у промисловість. Розглядається технологія як рушійна сила для розвитку будь"якої країни, а рівень науково"технічного прогресу " як показник її економічної стабільності. Міжнародний обмін технологіями та науковими розробками, трансфер інтелектуальних досягнень є однією з ознак сучасних глобалізаційних процесів.

The article is dedicated to the current state of technologies which is used in Ukraine, their age and challenges of implementation of the new technological developments in the industry. The special attention devoted is to the technology as the driving force for development of each country as well as the level of scientific"technical progress determines degree of its economic stability. The main sign of modern global processes is international transfer of technologies, scientific solutions and intellectual advances.

Література: 

1. Архієреєв С.І. Розвиток трансферу технологій як необхідна передумова інтеграції України у світову економіку [Електронний ресурс] / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко. - URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Oktober/7.htm.
2. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” // Відомості ВРУ вiд 10.11.2006. – 2006. – № 45. – С. 1479, ст. 434.
3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – URL:http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Концепція розвитку національної інноваційної системи, постанова КМУ від 17.06.2009 № 680-р [Електронний ресурс] // Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – URL: http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=290.
5. Марченко Т.В. Залучення України в процеси міжнародної науково-технічної інтеграції [Електронний ресурс] / Т.В. Марченко // Економічний простір. – 2009. – №22/1 – С. 32–37. –URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_22/1/marchenko.pdf.

Завантажити текст статті: