ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються проблеми використання інноваційних можливостей для забезпечення сталого розвитку, розглядаються проблеми формування та проведення інноваційної політики в державі. Обґрунтовується необхідність державного регулювання процесів сталого розвитку. Визначено етапи розвитку на шляху досягнення країною прийнятного рівня сталого розвитку. Відображено роль та функції держави, які мають виконуватися в процесі реалізації загальної соціально-економічної стратегії сталого розвитку.

В статье исследуются проблемы использования инновационных возможностей для обеспечения устойчивого развития, рассматриваются проблемы формирования и проведения инновационной политики в государстве. Обосновывается необходимость государственного регулирования процессов устойчивого развития. Определены этапы развития на пути достижения страной приемлемого уровня устойчивого развития. Отображены роль и функции государства, которые должны выполняться в процессе реализации общей социально-экономической стратегии устойчивого развития.

Література: 

1. Белорус О.Г. Глобальное устойчивое развитие / О.Г. Белорус, Ю.М. Мацейко. — К.: Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана, 2006. — 484 с.: табл. — Библиогр.: С. 474484 и в подстроч. примеч.
2. Галиця І. Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця // Вісн. НАН України.  2010.  № 5.  С.3341.
3. Гаман М.В.Державне регулювання інноваційного розвитку України / М.В Гаман.  К.: Нац. акад. держ. Упр. при Президентові України, 2005.  386 с.
4. Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна та світ / В. Герасимчук // Економіст.  2007.  № 9.  С. 79.  (Основи стратегії).
5. Гусев В.В. Інноваційна активність підприємств як об’єкт державного регулювання їх сталого розвитку / В.В. Гусев // Інвестиції: практика та досвід.  2008.  № 20.  С.2934.
6. Дмитренко М. А. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний аспект / М.А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. — К.: Ун-т «Україна», 2010. — 503 с.
7. Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки.  2010.  № 3.  С. 4554.
8. Інноваційна політика України: проблеми та перспективи // Дослідження і розробка у сфері євроатлантичної інтеграції України: зб. наук. пр. — К.: ДП ”НВЦ ”Євроанлантикінформ”, 2007. Вип. 1 — 264 с.
9. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова// Національна безпека і оборона.  2004.  № 7.  С. 225.
10. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності / Ю. Каракай // Економіка України.  2007.  № 3.  С.1421.
11. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Корнійчук // Економіка України.  2008.  № 3.  С.8492.
12. Пирога С.С. Інноваційний шлях розвитку України: правове забезпечення / С. Пирога. — Луцьк: В.П. Іванюк, 2010. — 308 с.: табл.  Бібліогр.: с. 303308.
13. Сімченко Н.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н.О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки.  2010.  № 7.  С.1318.
14. Богачов О.С. Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства / О.С. Богачов, М.М. Борисюк, В.О. Ємельянов та ін.; під ред. Е.В. Соботовича. — К.: НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища, 2005. — 48 с.
15. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти / С.О. Тульчинська; відп. ред. П.В. Круш.  К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 488 с.
16. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: у 2 ч. / Л.О. Коваленко та ін. заг. ред. І.С. Каленюк. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – Ч. 1.  591 с.
17. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В.Я. Шевчук. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України. Центр. дослідж. сталого розвитку., 2006. — 198 с.

Завантажити текст статті: