PROBLEMS OF INNOVATIVE PROVIDING OF STEADY DEVELOPMENT IN UKRAINE

The article examines the problems of innovation capabilities for sustainable development, problems of formation and innovation policy in the state. The necessity of state regulation of sustainable development is Substantiated. The stages of development are certain on the way of achievement of acceptable level of steady development a country. A role and functions of the state, which must be executed in the process of realization of general socio-economic strategy of steady development, are represented.

References: 

1. Белорус О.Г. Глобальное устойчивое развитие / О.Г. Белорус, Ю.М. Мацейко. — К.: Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана, 2006. — 484 с.: табл. — Библиогр.: С. 474484 и в подстроч. примеч.
2. Галиця І. Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця // Вісн. НАН України.  2010.  № 5.  С.3341.
3. Гаман М.В.Державне регулювання інноваційного розвитку України / М.В Гаман.  К.: Нац. акад. держ. Упр. при Президентові України, 2005.  386 с.
4. Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна та світ / В. Герасимчук // Економіст.  2007.  № 9.  С. 79.  (Основи стратегії).
5. Гусев В.В. Інноваційна активність підприємств як об’єкт державного регулювання їх сталого розвитку / В.В. Гусев // Інвестиції: практика та досвід.  2008.  № 20.  С.2934.
6. Дмитренко М. А. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний аспект / М.А. Дмитренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. — К.: Ун-т «Україна», 2010. — 503 с.
7. Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки.  2010.  № 3.  С. 4554.
8. Інноваційна політика України: проблеми та перспективи // Дослідження і розробка у сфері євроатлантичної інтеграції України: зб. наук. пр. — К.: ДП ”НВЦ ”Євроанлантикінформ”, 2007. Вип. 1 — 264 с.
9. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова// Національна безпека і оборона.  2004.  № 7.  С. 225.
10. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності / Ю. Каракай // Економіка України.  2007.  № 3.  С.1421.
11. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Корнійчук // Економіка України.  2008.  № 3.  С.8492.
12. Пирога С.С. Інноваційний шлях розвитку України: правове забезпечення / С. Пирога. — Луцьк: В.П. Іванюк, 2010. — 308 с.: табл.  Бібліогр.: с. 303308.
13. Сімченко Н.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н.О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки.  2010.  № 7.  С.1318.
14. Богачов О.С. Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства / О.С. Богачов, М.М. Борисюк, В.О. Ємельянов та ін.; під ред. Е.В. Соботовича. — К.: НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища, 2005. — 48 с.
15. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти / С.О. Тульчинська; відп. ред. П.В. Круш.  К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 488 с.
16. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: у 2 ч. / Л.О. Коваленко та ін. заг. ред. І.С. Каленюк. — Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – Ч. 1.  591 с.
17. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В.Я. Шевчук. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України. Центр. дослідж. сталого розвитку., 2006. — 198 с.

Upload article :