МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. В статті висвітлюються особливості формуванням товарної стратегії виробничих підприємств. Підкреслюється, що в сучасних умовах товарна політика підприємств повинна мати маркетинговий характер. Запропоновано комплексний підхід до формування основних методичних положень управління товарною політикою підприємств. Рекомендовано основні етапи розробки товарної стратегії та визначено їх окремі види. Подано складові механізму вибору окремих напрямків товарної стратегії. Запропоновано порядок здійснення оптимізації асортиментного профілю підприємства.

Summary. Khryniuk O.S. Methodical Aspects of the Mechanism of Formation of Commodity Strategy of the Industrial Enterprises. In article features of formation of commodity strategy of the industrial enterprises are shown. It is emphasized, that in modern conditions the commodity politics of the enterprises should have marketing character. The complex approach to formation of the basic methodical positions of management by a commodity politics of the enterprise is offered. The basic development cycles of commodity strategy are recommended and their separate kinds are determined. Components of the mechanism of a choice of separate directions of commodity strategy are sent. The procedure of optimization of assortment of production of the enterprise is offered.

Література: 

1. Антонченко, М. Ю. Особливості формування товарного асортименту підприємства [Текст] // Вчені записки : наук. зб. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 6. - С. 91–96. – ISBN 966-574-572-7.
2. Богданов, М. Г. Економічне обгрунтування товарно-продуктових стратегій підприємства [Текст] // Київський держ. ун-т технологій та дизайну. Вісник. - К., 2001. - Вип. 2. - С. 153–159.
3. Герасимчук, В. Г. Маркетинг. Графічне моделювання [Текст]: навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т ; [За ред. А.Ф.Павленка]. - [3-є вид., перероб. та доп.]. - К., 1998. - 300 с. : іл. - ISBN 966-574-115-2.
4. Джелла, А. Н. Формирование товарной стратегии предприятия [Текст] // Вестник. – Х., 2002. – Вып. 148 : Технический прогресс и эффективность производства. – С. 182-187. – ISNN 0453-7998.
5. Заблодська, І. В. Товарна політика підприємства : механізм формування [Текст] : Монографія. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. - 240 с. : іл. : табл., бібліограф. : с.220-231. - ISBN 966-590-596-1.
6. Зозулев, А. В. Промышленный маркетинг. Стратегический аспект [Текст] : [Учеб. пособие для студентов вузов]. - Х. : Студцентр, 2005. - 325 с. : ил., табл., библиограф. : с. 321-325.- ISBN 966-7530-38-8.
7. Кардаш, В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 250 с. : іл., табл., бібліограф. : с.228-229 та в кінці тем. - ISBN 966-574-553-0.
8. Корольков, І. І. Маркетингові дослідження –основа для формування оптимального асортименту товарів [Текст] // // Проблеми інформатизації та управління. - К., 2003. - Вип. 7. - С. 132–133. ISBN 5-7763-4415-8.
9. Крамарчук, С. А. Товарна політика в системі стратегічних цілей підприємства [Текст] // Економіка : проблеми теорії та практики. - Д., 2002. - Вип. 129. - С. 79–83. – ISBN 966-7191-56-7.
10. Кубишина, Н. С. Основні напрямки розробки товарної стратегії підприємств [Текст] // Економіка : проблеми теорії та практики. - Д., 2004. - Вип. 188, т. 2. - С. 351–356. - ISBN 966-7191-91-5.
11. Маркетинг : Навч. посіб. / А. О. Старостіна, О. В. Зозульов. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Знання-Прес, 2003. - 327 с. : іл., табл., бібліограф. : с. 322-327. - ISBN 966-346-108-Х.
12. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств [Текст] / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - Донецьк, 2006. - 230 с. : іл., табл.-(Школа маркетингового менеджменту), бібліограф. : с.207-216.- ISBN 966-385-016-7.
13. Менеджмент та маркетинг : досягнення і перспективи [Текст] : Матеріали IX Всеукр. наук. - практ. конф. 13 берез. 2002 p. / НТУУ “КПІ” ; [Упоряд. і відпов. ред. В. Г. Герасимчук]. - К. : Політехніка, 2002. - 307 с.
14. Писаренко, Т. П. Методичні підходи до оптимізації асортименту синтетичних мийних засобів [Текст] // Торгівля і ринок України. - Донецьк, 2004. - Вип. 16, т. 2. - С. 268–274. – ISBN 966-7634-06-Х.
15. Трішкіна, Н. І. Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу [Текст]: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2006. - 22 с.
16. Шевченко, О. М. Маркетингова товарна політика як основа маркетингової стратегії [Текст] // Економіка та підприємництво. - К., 2001. - Вип. 6. - С. 130–141. – ISBN 966-574-291-4.
17. Шканова, О. М. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Межрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К., 2003. - 159 с. : іл., табл., бібліограф. : с. 157. – ISBN 966-608-248-9.

Завантажити текст статті: