ФУНКЦІЇ ОСІБ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖІВ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК З МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація. У статті розглядаються проблеми організації ефективного управління процесом продажів на промисловому ринку. Визначаються основні функції осіб що приймають участь у процесі продажів і критерії їхньої ефективної
роботи. Також виводяться рекомендації, що стосуються ефективної інтеграції процесу збуту з маркетинговою діяльністю.

Summary. The article consider problems about an efficient sales management organization on industrial market. Defining main functions of the persons engaged in sales process and criterions of their work. Also author makes recommendations about efficient integration of sales management with marketing activities.

Управління продажами, Відділ збуту, Відділ маркетингу,
торговельний представник, менеджер по продажах, маркетингова інформація,
план продажів.

Література: 

1. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами [Текст] / Джоббер Д.; перевод с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2002. – 622 с. ISBN 5-238-00465-6.
2. Джонстон М.У., Маршалл Г.У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. Контроль. 7-е издание [Текст] / Джонстон М.У.; пер. с англ. А.И. Мороза, О.Л. Пелявского. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – с. 912. ISBN 5-8459-0689-Х.
3. Грант Ст. Ефективне управління збутом [Текст] / Грант Ст.; Переклад з англ. О.Д. Канікевич. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2002. - 192 с. 966-95810-4-4.
4. Аллен П., Вуттен Дж. Продажи. 5-е изд [Текст] / Аллен П.; перевод с англ. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с. ISBN 5-94723-349-5
5. Бондаренко, С.Ю., А.В. Войчак. Маркетингова політика розподілу та товарного руху: монографія [Текст] /С.Ю. Бондаренко, - К.: КДЕУ, 1994. - 19 с.
6. Дашков, Л.П. В.К. Памбухчиянц. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учеб. для вузов [Текст]/ Л.П. Дашков, - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Маркетинг, 2000. - 336 с. - ISBN 5-7856-0135-4
7. Зозулёв А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. Учеб. Пособие [Текст] / Зозулёв А.В. – Х.: Студцентр, 2004. ISBN 966-7530-38-8.
8. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. 2-у европ. Изд [Текст] / Котлер Ф.; перевод с англ. – К.: Вильямс, - 1999. ISBN 5-8459-0088-3.
9. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текс] / Ламбен Жан-Жак.; Пер.с франц. Спб. - М.: Наука, 1996. ISBN 5-02-024833-9
10. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник. [Текст] / Щербак В.Г. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 176с. ISBN 966-8515-02-1

Завантажити текст статті: