РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАЛІЗНИЧНГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена проблемі впровадження корпоративного управління в системі залізничного транспорту України за умов його реформування шляхом створення ДАК "Українські залізниці", формування конкурентного середовища в сфері вантажних та пасажирських перевезень та переведення галузі на ринкові умови господарювання. На основі аналізу базових моделей корпоративного управління та дослідження сучасного
стану системи залізничного транспорту запропонована модель корпоративного управління для ДАК "Українські залізниці", котра визначає основні напрямки подальшого розвитку даної структури в сучасних економічних умовах.

The article is devoted to problems of introduction corporate management in a railway transportation system of Ukraine under condition of its reforming by creation GSC "the Ukrainian railways", formations of the competitive environment in sphere of cargo and passenger transportations and transition the branch of market conditions of housekeeping. On the basis analysis of base models of corporate management and studying of a present condition of railway transportation system it is offered model of corporate management for GSC "the Ukrainian railways" which defines the basic directions of the further development given structure in present economic conditions.

Література: 

1. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України. Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ [Текст] . – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
2. Цвєтов, Ю. М. Проблеми та основні напрямки реформування системи залізничного транспорту України [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов [ та ін. ] – К. : КУЕТТ, 2007. – 222 с. – 300 пр. – ISBN 978-966-7737-74-0.
3. Задихайло, Д. В., Кібенко, О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління [Текст] : навчальний посібник. – Х. : Еспада, 2003. – 688 с. – ISBN 966-7870-32-4.
4. Колодко, Г. В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн [Текст]. – К. : Основні цінності, 2002. – 248с.
5. Кортен, Д. Когда корпорации правят миром [Текст]. – СПб. : Агенство «ВИТ-Принт», 2002. – 328 с. – ISBN 5-93583-033-7.
6. Круш, П. В., Кавтиш, О. П., Гречко А. В. Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці [Текст] : монографія / під заг. ред. к.е.н., професора П. В. Круша. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 264 с. – 500 пр. – ISBN 966-364-407-9.
7. Румянцев, С. А. Українська модель корпоративного управління : становлення та розвиток [Текст]. – К. : Т-во "Знання", КОО , 2003. – 149с. –ISBN 966-620-209-3.
8. Вакульчик, О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект [Текст]. – Дніпропетровськ : Пороги , 2003. – 257 с. – ISBN – 966-525-441-3.
9. Макаренко, М. В. Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту [Текст] / М. В. Макаренко, Т. І. Лозова, Г. Ю.Олійник, Н. П. Снітко, Н. С. Соколовська, Ю. П. Труханів. – К. : КУЕТТ, 2007. – 428 с. – 500 пр. – ISBN 978-966-7737-81-8.
10.Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспортом країни [Текст] / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Д., 2006. – 259 с. – ISBN 966-8471-14-8.

Завантажити текст статті: