РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У ЗМІНІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено місце і роль корпорацій у зміні структурно-функціональних зв’язків в сучасних економічних системах. Проаналізовано основні підходи до предмета дослідження. На основі інституціональної методології та комплексного міждисциплінарного підходу доведено, що корпорації виступають одним з головних механізмів, який визначає напрямки розвитку та характер взаємовідносин елементів та підсистем економіки в сучасних умовах.

In the article a place and role of corporations in the change of structuralfunctional communications in the modern economic systems is explored. Basic approaches to the article of research are analyzed. On the basis of institutional methodology it is led to, that corporations come forward to one of main machineries, which determines directions of development and character of mutual relations of elements and subsystems of economy in modern terms.

Corporation, economic system, monopoly, network, cluster, competition, interests.

Література: 

1. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество : Пер. с англ. [Текст]. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Транзиткнига» ; СПб.: Terra fantastica , 2004. – 602 с. – ISBN 5-17-024777-Х.
2. Кудряшов, В. П. Современная акционерная капиталистическая собственность : сущность, эволюция, противоречия. [Текст]. – К.; Одесса: Лыбидь , 1991. – 200 с.
3. Сірко, А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики. — К.: Імекс, 2004. — 414с. — Бібліогр.: с. 386-411. — ISBN 966-7822-78-8.
4. Горняк, О. В., Доленко, Л. Х. Інституційні підходи до аналізу міжфірмової та внутрішньо фірмової кооперації // Економічна теорія. – 2007. - №1. – С. 47-64. – ISSN 1811-3141.
5. Гальчинський, А. С. Трансринкові трансформації // Економічна теорія. – 2007. - №1. – С. 3-12. – ISSN 1811-3141.
6. Делягин, М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: курс лекций. [Текст]. – М.: ИНФРА-М , 2003. – 768 с. — ISBN 5-16-001603-1.
7. Империи финансовых магнатов: (транснациональные корпорации в экономике и политике империализма) [Текст]. / А. З. Астапович, А.В. Березной и др. – М. : Мысль , 1988. – 212 с.
8. Городецкий, А. Государство и корпорации в институциональной стратегии // Экономист. – 1999.- №6. – С. 29-36.
9. Іcторія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. [Текст]. – К. : Знання , 2004. – 1300 с. — ISBN 966-8148-14-2.
10. Індустріальна економіка : теорія, фірма, регіон / За ред. Л.Х.Доленко. [Текст]. – Одеса. : КП ОМД , 2002. – 316 с. — ISBN 966-8128-04-4.
11.Голіков, В. І. Корпоративізм та корпоративні відносини як основа поєднання соціальних інтересів // Економіка і прогнозування. – 2002. - №2. – С. 69-75. – ISSN 1605-7988.
12.Гілпін, Р. Проблеми глобального капіталізму : Світова економіка в ХХІ столітті . [Текст]. – Х . : Каравела , 2004. – 360 с. — ISBN 966-586-135-2.
13. Соколенко, С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр.контекст. [Текст]. – К.: Логос, 2002. – 648 с. : ил. — ISBN 966-581-357-9.
14.Скаленко, А. К. Глобальные резервы роста. [Текст]. – К.: Информационно-издательский центр «Интеллект», 2002. – 428 с. — ISBN 966-646-046-7.
15.Корняков, В. Новая модель отношений собственности // Экономист. – 1994. - №3. – С. 73-85. – ISSN 1810-3944.
16.Нельсон, Р. Н., Унтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. [Текст]. – М., 2000. – 689 с. — ISBN 5-7749-0215-3 (русск.).
17.Прахалад, К. К., Рамасвамі, Венкат. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами. [Текст]. – К.: Видавництво Олексія Капусти (підрозділ „Агенція „Стандарт”) , 2005. – 258 с. — ISBN 0-471-98473-6 (англ.). — ISBN 5-94723-555-2.
18.Кунде, Й. Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой индивидуальностью и корпоративной душой. [Текст]. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге , 2002. – 271 с. — ISBN 5-315-0019-2.

Завантажити текст статті: