МАГІСТРАЛЬНІ ТРАЄКТОРІЇ ПРЯМОЇ ТА ДВОЇСТОЇ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

На основі дослідження динамічної балансової еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда побудовано магістральні траєкторії валових випусків галузей та обсягів знищення забруднень. Перехід до відповідної двоїстої моделі та її аналіз дав можливість визначати магістралі цін зазначених груп галузей.

In the article on the ground of the research of the dynamic Leontieff. Ford model are constructed the turnpikes of the GDP and the volumes of the ecological output. The analyze of the dual model gave the possibility to construct the turnpikes of the equilibrium prices.

Література: 

1. Леонтьев В. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду /В. Леонтьев, Д. Форд // Экономика и математические методы. – М., 1972. – Т. 8, вып. 3. – С. 370–399.
2. Ляшенко І.М. Економіко'математичні методи та моделі сталого розвитку / І.М. Ляшенко. – К. : Вища шк., 1999. – 236 с.
3. Самойленко А.М. Дифенціальні рівняння : підр. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – К. : Либідь. – 2003. – 600 с.
4. Ляшенко І.М. Прямі та двоїсті балансові моделі “витрати'випуск” / І.М. Ляшенко, А.М. Онищенко // Економічна кібернетика. – Донецьк, 2009. – № 1'2.
5. Ляшенко І.М. Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва “витрати' випуск” / І.М. Ляшенко, О.І. Ляшенко, А.М. Онищенко // Економічна кібернетика. – Донецьк, 2009. – № 3–4.

Завантажити текст статті: