МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР РОЗПІЗНАВАННЯ

Досліджено деякі моделі побудови прогнозу чисельності населення України за допомогою використання оптимальних Байєсівських процедур розпізнавання на ланцюгах Маркова. Мета полягала в прогнозі чисельності населення за віковою структурою, розглядаючи граничні інтервали, результат якого найбільше відповідав дійсності.

Some models of construction of the prognosis of a population of Ukraine with the help of use optimum Bayesian procedures of recognition on Markov chains are investigated. The basic purpose of research consist in the prognosis of a population behind age structure, considering limiting intervals which outcome most corresponded to a real.

Література: 

1. Статистика населения с основами демографии : учеб . / Г.С. Кильдишев , Л.Л. Козлова, С.П. Ананьева [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 310 с.
2. Стеценко С.Г. Демографічна статистика : підруч. / С.Г. Стеценко. – К.: Вища шк., 2005. – 415 с.
3. Лібанова Е.М. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз / Е.М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.
4. Портенко Н.И. Марковские процессы / Н.И. Портенко, А.В. Скороход, В.М. Шуренков. – М.: ВИНИТИ, 1998. – 248 с.
5. Гупал А.М. Оптимальные процедуры распознавания / А.М. Гупал, И.В. Сергиенко. – К.: Наук. думка, 2008. – 232 с.
6. П л о т и н с к и й Ю . М . М а т е м а т и ч е с к о е м о д е л и р о в а н и е д и н а м и к и с о ц и а л ь н ы х п р о ц е с с о в / Ю.М. Плотинский. – М. : Логос, 2007. – 296 с

Завантажити текст статті: