СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРУХОМОСТІ ЯК ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ

Розглянуто особливості характеристик нерухомості як товару промислового ринку, залежність характеристик нерухомості від місця розташування, прилеглої території, відношення державних та місцевих органів влади, висока індивідуальність і диференціація. Проаналізовано специфічні напрями стратегії маркетингу та встановлення і виявлено, що найбільш доцільною є стратегія множинного маркетингу та кейс маркетингу.

The article studies the real estate peculiarities from the point of view of the real estate being the industrial market product: the real estate characteristics’ dependence on a place, adjacent territory, government authorities’ relation, high individuality and differentiation.

Література: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер, Г.Амстронг; пер. с англ.– 12-е и з д . – М. , ООО “Вильямс”, 2009.
2. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Жан-Жак Ламбен ; пер. с фр. – СПб. : Наука, 1996.
3. Пр оми с л о в и й ма р к е т и н г . Т е о р і я , с в і т о в и й д о с в і д , у к р а ї н с ь к а п р а к т и к а : п і д р . / З а р е д . А.О. Старостіної – К. : Знання, 2005.
4. Харрисон Генри О. Оценка недвижимости / Генри О. Харрисон. – М.: РИО, Мособлукрополиграф издат, 1994.
5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : навч.>метод. посібник / В.Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124 с.
6. Багиев Г.Л. Промышленный маркетинг / Багиев Г.Л. – СПб. : Изд>во СПбЭиФ, 1994. – 40 с.
7. Асаул А.М. Ринок нерухомості : навч. посібник / А.М. Асаул. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2006. – 336 с.
8. Азарян А.А. Моніторинг ринку офісної нерухомості : монографія / А.А. Азарян. – Донецьк : Вебер, 2008.
9. Булакова Н.В. Рынок недвижимости: Состояние, перспективы развития / Н.В. Булакова. – М. : Учеба, 2003.
10. Савинова Л.А. Недвижимость: маркетинг, оценка / Л.А. Савинова. – М. : Изд. ВИНИТИ, 1996.
11. Чухно А.А. Предмет економічної теорії / А.А. Чухно // Економічна теорія : наук. журн. – 2009. – № 2.
12. Rackham N. Major account sales strategy. – N. Y. : McGraw-Hill Inc., 1989.

Завантажити текст статті: