ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ДЕРЖАВІ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. МІЖДЕРЖАВНІ СПІВСТАВЛЕННЯ

Одним із показників конкурентоспроможності держави вважається енергоємність ВВП, або ефективність використання енергоресурсів у країні. В роботі показано, що даний показник не повною мірою коректно відображає становище з ефективністю використання паливно!енергетичних ресурсів країни. Запропонований автором підхід до порівняння ефективності енергоспоживання різних країн світу дозволяє врахувати деякі особливості енергоспоживання в країні та більш коректно використовувати показник енергоємності ВВП країни, в тому числі й для аналізу рівня конкурентоспроможності держави.

Література: 

1. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
2. Концепція Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки [Електронний ресурс] // Розпорядження КМ N 1422-р (1422-2009-р) від 11.11.2009. – URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1446-2008-%F0.
3. Зеленая книга “Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики” [Электронный ресурс] // Комиссия европейских сообществ, Брюссель, 8 марта 2006 г., СОМ (2006), 105 окончательная редакция. – URL:http://www.delukr.ec.europa.eu/page947.html.
4. Глобальна энергетическая безопасность [Электронный ресурс] // Итоговый документ саммита “группы восьми”, Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г. – URL:http://www.civilg8.ru/index.php.
5. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України [Електронний ресурс] // URL: http://www.president.gov.ua.
6. Key world energy statistics [Електронний ресурс] // International energy agency, 2002–2008. – URL:http://www.iea.org (розділ statistics).
7. The Global Competitiveness Index rankings and 2007–2008 comparisons [Електронний ресурс] // World Economic Forum. – URL:http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf.
8. Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу [Електронний ресурс] / О.М. Суходоля. – URL:http://www.is.svitonline.com/sukhodolya/publicat/.
9. Суходоля О.М. Енергетичні індикатори економіки [Електронний ресурс] / О.М. Суходоля. – Енергоінформ. – 2003. – №47. – URL:http://www.is.svitonline.com/sukhodolya/publicat/.
10. Шидловский А.К. Энергоэкологическая эффективность в странах с переходной экономикой / А.К. Шидловский, Г.М. Федоренко // Матеріали Регіонального Європейського енергетичного форуму ВЕР “Ринкові перетворення в енергетиці. Перспективи на початок III –го тисячоліття”. – К., 2000. – С. 87–94.

Завантажити текст статті: