ENERGY EFFICIENCY IN THE STATE AS AN INDICATOR OF COMPETITIVENESS. INTERSTATE COMPARISON | ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ДЕРЖАВІ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. МІЖДЕРЖАВНІ СПІВСТАВЛЕННЯ

GDP energy intensity or energy efficiency in the country is one of the indicators of competitiveness of the state. In article was determined that this index doesn’t reflect correctly the situation of the efficiency of energy resources in the country. Author proposed an approach of comparison energy efficiency of different countries to take into consideration of some features of energy consumption in the country and more correctly used indicator of energy intensity of GDP, including analysis of competitiveness of the

References: 

1. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
2. Концепція Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки [Електронний ресурс] // Розпорядження КМ N 1422-р (1422-2009-р) від 11.11.2009. – URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1446-2008-%F0.
3. Зеленая книга “Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики” [Электронный ресурс] // Комиссия европейских сообществ, Брюссель, 8 марта 2006 г., СОМ (2006), 105 окончательная редакция. – URL:http://www.delukr.ec.europa.eu/page947.html.
4. Глобальна энергетическая безопасность [Электронный ресурс] // Итоговый документ саммита “группы восьми”, Санкт-Петербург, 16 июля 2006 г. – URL:http://www.civilg8.ru/index.php.
5. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України [Електронний ресурс] // URL: http://www.president.gov.ua.
6. Key world energy statistics [Електронний ресурс] // International energy agency, 2002–2008. – URL:http://www.iea.org (розділ statistics).
7. The Global Competitiveness Index rankings and 2007–2008 comparisons [Електронний ресурс] // World Economic Forum. – URL:http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf.
8. Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу [Електронний ресурс] / О.М. Суходоля. – URL:http://www.is.svitonline.com/sukhodolya/publicat/.
9. Суходоля О.М. Енергетичні індикатори економіки [Електронний ресурс] / О.М. Суходоля. – Енергоінформ. – 2003. – №47. – URL:http://www.is.svitonline.com/sukhodolya/publicat/.
10. Шидловский А.К. Энергоэкологическая эффективность в странах с переходной экономикой / А.К. Шидловский, Г.М. Федоренко // Матеріали Регіонального Європейського енергетичного форуму ВЕР “Ринкові перетворення в енергетиці. Перспективи на початок III –го тисячоліття”. – К., 2000. – С. 87–94.

Upload article :