СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Розглянуто місце інтелектуального капіталу в економічному потенціалі інноваційно орієнтованих підприємств. Вияв л ено ризики, прис утні в проце с і володіння та експл уатаці ї інноваційних розробок. Обґрунтовано доцільність захисту інтелектуального капіталу на основі страхування. Проаналізовано підходи до оцінки інтелектуального капіталу. Розглянуто зарубіжний досвід страхування інтелектуального капіталу. Виявлено фактори, що стримують розвиток страхування об’єктів інтелектуальної власності. Подано пропозиції щодо впровадження страхових механізмів у сферу інноваційної діяльності України.

It’s considered the place of intellectual capital in the economic potential of innovation'oriented enterprises. Identified risks occurring in process of ownership and operation of innovative technology. Expediency of protection of intellectual capital on the basis of insurance. Review the approach to the evaluation of intellectual capital. Factors constraining the development of insurance intellectual property are identified. The offers on the introduction insurance mechanisms in the sphere of innovation activity in Ukraine.

Література: 

1. Плани та звіти. Поточна статистика. Всього зареєстровано охоронних документів на об’єкти промислової власності (ОПВ) Державного департаменту інтелектуальної власності) [Електронний ресурс]. – URL:http://www.sdip.gov.ua/ua/vsjogo8.
2. Потери ІТLотрасли Украины от пиратства ПО в 2008 г. составили 534 млн долл [Электронный ресурс]. – URL: http://job4it.net/news/?p=4324/
3. IDC: компьютерное пиратство п р о д о л ж а е т р а с т и [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . – URL:h t t p : / /itsecure.org.ua/news/2009L05L12L1710.
4. Цыганов А.А. Основы страхования интеллектуальной собственности / А.А. Цыганов. – М. : Анкил, 2006. – 136 с.
5. Б е сфами л ь н а я Л.В. Ме т о д и ч е с к и е о с н о вы фо рми р о в а н и я с т р а х о в о г о ме х а н и зма з ащи ты интеллектуального капитала / Л.В. Бесфамильная, Г.В. Чудинов // Страховое дело. – 2006. – № 8. – С. 9–16.
6. Betterley R.S. Intellectual property insurance market survey 2005: a small, but important / R.S. Betterley // Thе Betterley Report. – 2005, April. – 45 p.
7. Кинг К. Стоимость интеллектуальной собственности, нематериальные активы и их оценка /К. Кинг // Оценочная деятельность в России : Сб. науч. трудов. Вып. 1 / Финансовая академия при Правительстве РФ; Редкол.: А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, Л.Б. Мамонова. – М. : ФА, 2004. – С. 98–112.
8. Куршин А.Л. С т р а х о в а н и е р и с к о в п р и к о м м е р ц и а л и з а ц и и о б ъ е к т о в и н т е л л е к т у а л ь н о й собственности [Электронный ресурс]. – URL:http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_56989EB9LB5B4L4CEBL89ACLAFC8E50E2FDB.html.
9. Пероганич Ю. Новий партнерський підхід Ради асоціацій національних товаровиробників до страхового та банківського ринку України / Ю. Пероганич // Україна BUSINESS. – 2007. – 4–17 вер

Завантажити текст статті: