Маркетинг

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

В статті досліджено особливості функціонування електроенергетики України, обґрунтовано доцільність впровадження концепції маркетингу партнерських стосунків у діяльність електроенергетичних підприємств, адаптовано поняття логістичного обслуговування, запропоновано комплекс маркетингу та стандарти логістичного обслуговування відповідно умовам ринку електроенергії.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Стаття розкриває особливості світового та вітчизняного ринку маркетингових досліджень, існуючих методів їх проведення, тенденцій залучення передових інформаційних технологій та пов'язаний із цим перерозподіл витрат на маркетинг. В матеріалах статті визначено сутність, переваги та недоліки застосування інформаційних технологій та мережі Інтернет в маркетингу, методи і прийоми збору маркетингової інформації в Інтернеті.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ КОМПАНІЯМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ КАРТИ

У статті розглянуто процес розроблення та адаптації системи збалансованих показників та стратегічної карти компанії в стратегічному розвитку дослідницьких компаній в умовах посилення конкурентної боротьби.

В статье рассмотрен процесс разработки и адаптации системы сбалансированных показателей и стратегической карты компании в стратегическом развитии исследовательских компаний в условиях усиления конкурентной борьбы.

STRATEGIC MANAGEMENT OF RESEARCH COMPANIES BASED ON THE BALANCED SCORECARD AND STRATEGY MAP

ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗБУТУ ТА ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ДИЛЕРСЬКОЮ МЕРЕЖЕЮ НА РИНКУ ПОБУТОВИХ КОТЛІВ

Стаття фокусує увагу на важливості планування витрат на управління дилерською мережею. Автором пропонується приклад планування обсягів продажу і необхідних для цього витрат на ринку побутових котлів.

Статья фокусирует внимание на важности планирования затрат на управление дилерской сетью. Автором предлагается пример планирования объемов продаж и необходимых для этого затрат на рынке бытовых котлов.

SALES AND COST PLANING IN DEALER’S NETWORK MANAGEMENT OF BOILER MANUFACTURES

ДОЦІЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В статті розглянуто доцільність та актуальність використання маркетингового інструментарію відповідно до особливої інноваційної природи науково-технічної продукції.

В статье рассмотрена актуальность и целесообразность использования маркетингового инструментария в соответствии с особой инновационной природой научно-технической продукции.

EXPEDIENCY OF MARKETING MAINTENANCE OF COMMERCIALIZATION R&D PRODUCTS

ПРИЙНЯТТЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглянуто особливості взаємодії конкуруючих підприємств в різних ринкових умовах та різновиди їх реакцій, проаналізовано вплив ціни на конкурентну позицію підприємства. Удосконалено підхід до оцінки еластичності попиту на основі врахування динаміки конкурентного середовища, що дозволяє більш точно оцінити наслідки зміни цін і підвищити ефективність цінових рішень. Практичну реалізацію результатів дослідження проілюстровано на прикладі виробників побутових газових котлів.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВАГОНІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ

На основі маркетингового підходу проведений АВСA’B’C’-аналіз розподілу транспортної роботи та кількості перевезених пасажирів поїздами українських залізниць, показані додаткові можливості оптимізації використання рухомого складу.

На основе маркетингового подхода проведен АВСA’B’C’-анализ распределения транспортной работы и количества перевезенных пассажиров поездами украинских железных дорог, показаны возможности оптимизации использования подвижного состава.

THE MARKETING APPROACH TO REGULATION OF PASSENGER ROLLING STOCK EXPLUATATION

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ ЯК ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті розкривається сутність поняття „оцінка ефективності реклами” як процесу вимірювання і інтерпретації сукупності показників рекламної діяльності підприємства у минулому. Визначені критерії рекламної ефективності. Розкрита специфіка маркетингових досліджень з метою оцінки рекламної ефективності.

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

У статті проаналізовано особливості стимулювання продажів на промисловому ринку. Зокрема, розглянута мотиваційна складова кожного суб’єкта стимулювання продажів в каналі розподілу.

В статье проанализированы особенности стимулирования продаж на промышленном рынке. В частности, рассмотрена мотивационная составляющая каждого субъекта стимулирование продаж в канале распределения.

FEATURES OF SALES PROMOTIONS ON B2B MARKET

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В НАУКОЄМНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

У статті визначено що собою являє товар в наукоємних організаціях, специфіку даних товарів. Розкрито основні підходи та принципи до формування маркетингової інформаційної системи в наукоємних організаціях. Схематично зображено як має виглядати маркетингова інформаційна система в наукоємних організаціях, тобто її структура, взаємозв’язки, інформаційні потоки, форми та види збору маркетингової інформації, учасники процесу обміну інформації.

Pages

Subscribe to Маркетинг