Маркетинг

МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСІВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Розглянуто процес стратегічного маркетингового управління портфелем бізнесів на корпоративному та бізнес-рівні управління. Обґрунтовано важливість збалансованої системи показників на підприємстві для ефективного маркетингового управління портфелем бізнесів та стратегічними бізнес-одиницями.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИВЕДЕННІ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК

У роботі розглянуто існуючі класифікації інвестиційних ризиків та їх місце в економічній системі ризиків. Розглянуто зв’язок інвестиційних ризиків з маркетинговим середовищем підприємства. Проведено аналіз основних етапів виявлення та оцінки інвестиційних ризиків при виведенні нового товару.

В работе рассмотрены существующие классификации инвестиционных рисков и их место в экономической системе рисков. Рассмотрена связь инвестиционных рисков с маркетинговой средой предприятия. Проведен анализ основных этапов выявления и оценки инвестиционных рисков при выведении нового товара.

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

У статті представлено огляд найбільш відомих наукових шкіл відповідно до внеску їх представників у розбудову теоретичних основ внутрішнього маркетингу. Детально проаналізовано місце української школи маркетингу порівняно з американським, європейським та російським підходами до вивчення даної концепції. Систематизовано концептуальні погляди на визначення внутрішнього маркетингу серед представників різних наукових шкіл.

НОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ

В статті розглянуто необхідність адаптації сутності теорії маркетингу до реалій ХХІ ст. Проаналізовано стан наукової думки щодо характеристик маркетингової діяльності. Розглянуто причини зміни приорітетів концепції маркетингу. Запропоновано нове визначення концепції маркетингу.

В статье рассмотрена необходимость адаптации сущности теории маркетинга к реалиям ХХІ ст. Проанализировано состояние научной мысли относительно характеристик маркетинговой деятельности. Рассмотрены причины изменения приоритетов концепции маркетинга. Предложено новое определение концепции маркетинга.

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Проаналізовано основні ринки реалізації металургійної продукції України. Представлено результати розроблення методичних підходів для забезпечення розвитку комплексу маркетингових заходів, спрямованих на розвиток металургійного підприємства.

Проанализированы основные рынки реализации металлургической продукции Украины. Представлены результаты разработки методических подходов по обеспечению развития комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на развитие металлургического предприятия.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ВИЖИВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНЦІЙ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ РИНКУ

У статті розглянуто проблематику розвитку дослідницького ринку в умовах кризи. Досліджено та проаналізовано ліцензійні методики з арсеналу дослідницьких компаній за різними напрямами дослідження. Запропоновано інноваційні складові для роботи дослідницьких компаній в сучасних умовах.

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Викладено маркетинговий аналіз товарної політики підприємства та її стратегічні напрями.Запропоновано етапи реалізації стратегічних оріентирів розвитку товарної з урахуванням аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Изложен маркетинговый анализ товарной политики предприятия и ее стратегические направления. Предложены этапы реализации стратегических ориентиров развития товарной политики с учетом внутренних и внешних факторов.

STRATEGIC DIRECTIONS OF A PRODUCT POLICY

ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ПОШУКУ ТА ОСВОЄННЯ РИНКОВИХ НІШ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В роботі проаналізовано доцільність використання підходів до виявлення ринкових ніш підприємствами в сучасних умовах розвитку бізнесу. Окреслено основні напрями підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Запропоновано алгоритм пошуку та освоєння ніші, сформовано технологію її пошуку, що спрямована на виявлення привабливого ринку та задоволення очікуваних потреб українських споживачів.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ДИЛЕРСЬКОЮ МЕРЕЖЕЮ

Стаття фокусує увагу на важливості планування витрат на управління дилерською мережею. Автором пропонується використання функції логістичної кривої для визначення витрат на управління дилерською мережею.

Статья фокусирует внимание на важности планирования затрат на управление дилерской сетью. Автором предлагается использовать функцию логистической кривой для определения затрат на управление дилерской сетью.

OPTIMIZATION THE COSTS FOR DEALERS NETWORK MANAGMENT

СПЕЦИФІКА ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДИЛЕРСЬКОЇ ПОСЛУГИ

Проаналізовано теоретичні основи формування іміджу дилерської послуги, розроблено складові іміджу дилерської послуги. Також розроблено етапи формування іміджу дилерської послуги, які відображають специфіку торговельної послуги.

Проанализированы теоретические основы формирования имиджа дилерской услуги, разработаны составляющие имиджа дилерской услуги. Также разработаны этапы формирования имиджа дилерской услуги, которые отображают специфику торговой услуги.

SPECIFIC AND STAGES OF FORMING IMAGE OF DEALER SERVICES

Pages

Subscribe to Маркетинг