ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглянуто інструменти системи державного стимулювання інноваційних процесів машинобудування в сучасних нестабільних політично-економічних умовах. Досліджено вплив податкового стимулювання на активізацію інноваційної діяльності в машинобудуванні України. Обґрунтовано недостатнє використання державою фінансових інструментів прямої та непрямої дії для підтримки інноваційних процесів у галузі. На основі опрацювання статистичних даних емпірично встановлено наявність зв’язку між державними фінансовими стимулами непрямої дії та величиною інноваційних витрат, а також між державними фінансовими стимулами і обсягом інноваційної продукції. Автором проведено комплексний аналіз впливу податкових пільг на динаміку інноваційних витрат машинобудування. Крім того, визначено залежність темпу приросту інноваційних витрат галузі від величини зменшення бази оподаткування та втрати бюджету внаслідок додаткового списання інноваційних витрат в машинобудуванні. Встановлені залежності надають можливість кількісно обґрунтувати майбутні результати фінансової складової державної інноваційної політики у машинобудуванні. На основі проведеного порівняльного аналізу, визначено, що застосування податкового стимулювання інноваційних процесів у машинобудуванні слід використати в рамках державної інноваційної політики.

Література: 

1. Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку: монографія / Т. В. Бова. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 450 с.
2. Дем’янюк О.Б. Податкові важелі стимулювання інноваційної діяльності / О.Б. Дем’янюк // Інноваційна економіка. – 2010. - № 2. – С. 241-245.
3. Диба В.М., Никифоров А.Є., Парнюк В.О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності/ В.М.Диба, П.Є. Никифоров, В.О.Парнюк // Фінанси України. – 2009. - №5. - С. 78-86.
4. Емельянов С.В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей. [Електронний ресурс] / С.В. Емельянов – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/2002-3/08.shtml
5. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
6. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків та податкових пільг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/713-18
7. Знаменський І.О. Необхідність державного регулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І.О. Знаменський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. «Економіка». - 2009. - № 6. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/36.pdf
8. Иванова Н. Инновационная сфера: Итоги столетия / Н. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - № 8. – С. 22 - 34.
9. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том.1. – Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки – порівняння ситуацій в ЄС та Україні. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – 214 с.
10. Крамський Д.Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д.Ю. Крамський // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства . - 2011. - №8. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_8/stati/82011_33.pdf
11. Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Кризська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . - К., 2012. - 20 с.
12. Налоговое стимулирование инновационных процессов [Електронний ресурс] / Отв. ред. – Н.И. Иванова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 160 с. - Режим доступу: http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09036.pdf
13. Нємець Л. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні /Л. Нємець, Н. Грищенко // Часопис соціально-економічної географії. - 2010. - № 8. - С. 59-62.
14. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
15. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
16. Сухоруков А. Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України". Аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Сухоруков, О. Собкевич Є. Бєлашов – Інститут стратегічних досліджень при Президенттові України- 2011. – Режим доступу:- http://www.niss.gov.ua/articles/451/
17. Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні // Збірник наукових праць державної податкової служби України . – 2011. – № 1. – С.632-642.

Завантажити текст статті: