TAX INCENTIVES AS A FACTOR OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENGINEERING INDUSTRY

The article deals with the tools of state stimulation of innovation processes machine-building enterprises in today's fragile political and economic conditions. The effect of tax incentives on enhancing innovation in engineering Ukraine. Reasonably insufficient use state financial instruments for indirect support of innovation processes in the industry. On the basis of statistical data empirically established the link between government financial incentives of direct and indirect action and value innovation costs, as well as between state financial incentives and the amount of product innovation. The author conducted a comprehensive analysis of the impact of tax incentives on the dynamics of innovation expenditures engineering enterprises. In addition, the dependence rate of growth of industry innovation costs on the size reduction of the tax base and revenue losses due to additional write-off costs of innovation in engineering enterprises. The dependencies make it possible to quantify future results substantiate the financial component of the state innovation policy in mechanical engineering enterprises. Based on the comparative analysis, determined that the use of tax incentives for innovation processes in engineering enterprises should be used within the state innovation policy.

References: 

1. Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку: монографія / Т. В. Бова. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 450 с.
2. Дем’янюк О.Б. Податкові важелі стимулювання інноваційної діяльності / О.Б. Дем’янюк // Інноваційна економіка. – 2010. - № 2. – С. 241-245.
3. Диба В.М., Никифоров А.Є., Парнюк В.О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності/ В.М.Диба, П.Є. Никифоров, В.О.Парнюк // Фінанси України. – 2009. - №5. - С. 78-86.
4. Емельянов С.В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей. [Електронний ресурс] / С.В. Емельянов – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/2002-3/08.shtml
5. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
6. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків та податкових пільг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/713-18
7. Знаменський І.О. Необхідність державного регулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І.О. Знаменський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. «Економіка». - 2009. - № 6. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/36.pdf
8. Иванова Н. Инновационная сфера: Итоги столетия / Н. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - № 8. – С. 22 - 34.
9. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. – Том.1. – Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки – порівняння ситуацій в ЄС та Україні. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – 214 с.
10. Крамський Д.Ю. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Д.Ю. Крамський // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства . - 2011. - №8. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_8/stati/82011_33.pdf
11. Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Кризська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . - К., 2012. - 20 с.
12. Налоговое стимулирование инновационных процессов [Електронний ресурс] / Отв. ред. – Н.И. Иванова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 160 с. - Режим доступу: http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09036.pdf
13. Нємець Л. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні /Л. Нємець, Н. Грищенко // Часопис соціально-економічної географії. - 2010. - № 8. - С. 59-62.
14. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
15. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
16. Сухоруков А. Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України". Аналітична записка [Електронний ресурс] / А. Сухоруков, О. Собкевич Є. Бєлашов – Інститут стратегічних досліджень при Президенттові України- 2011. – Режим доступу:- http://www.niss.gov.ua/articles/451/
17. Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні // Збірник наукових праць державної податкової служби України . – 2011. – № 1. – С.632-642.

Upload article :