№ 12 (2015): 2015

Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: РИНЦ (з 2004 р.), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ», з 2008 р.). Видання індексується Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE, з 2015 р.)

Зміст

Економічна теорія

Теоретичні аспекти глобальних міжсистемних трансформацій постіндустріального порядку PDF (Русский)
В. О. Гурова
Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми PDF
Анатолій Олексійович Мілай
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ РЕСУРСІВ PDF
Н. В. Рощина
ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Г. К. Яловий

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

АНАЛІЗ ЗМІН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ PDF
Алла Володимирівна Гречко
ВІДПОВІДНІСТЬ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУЧАСНИМ ВИМОГАМТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Миколаївна Грінько
Особливості прогнозування макроекономічних показників країни з позицій забезпечення сталого розвитку PDF
Тетяна Валеріївна Іванова
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ярослав Ігоревич Кологривов
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Марина Олегівна Кравченко
ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЕТАП ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Юрій Володимирович Макогон, Валерія Валеріївна Подунай
МОДЕЛІ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ PDF
Марина Володимирівна Шашина М.В.
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Г. К. Яловий, Ю. О. Єрешко

Міжнародна економіка

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СНД PDF
Сергій Васильович Войтко, Д. В. Смірних
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: УКРАЇНА, ЄС, СВІТ PDF
Василь Гнатович Герасимчук
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ В УКРАЇНІ PDF
Алла Рашидівна Дунська, А. Г. Локота
ФАКТОРИ ТА СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
Богдан Сергійович Серебренніков
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК PDF
Тетяна Геннадіївна Шеремет

Галузева економіка

НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Зоя Павлівна Бараник, Юлія Віталіївна Кикош
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Ю. В. Бухун
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О. Я. Дрінь
СУДНОБУДІВНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВІДРОДЖЕННЯ PDF
С. В. Лисенко, Людмила Євгенівна Довгань, Ганна Анатоліївна Мохонько
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Сергій Вікторович Нараєвський
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Оксана Онуфріївна Охріменко, Уляна Василівна Бігун
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГАЦІЇ PDF
Ганна Михайлівна Черняк
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Т. С. Яровенко

Економіка підприємства

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Оксана Андріївна Дьяченко
СИСТЕМНА ПРИРОДА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Петрівна Кавтиш
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ірина Миколаївна Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Петро Васильович Круш, Дмитро Олегович Мастюк
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Тетяна Петрівна Лободзинська
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Віталіївна Макалюк
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» PDF
Н. М. Покровська
СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТОВНІ ІМПЕРАТИВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ PDF
І. В. Смолін
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Світлана Михайлівна Сокотенюк, Анна Андріївна Кугій
ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Анатоліївна Шевчук
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВПЛИВ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ У РОЗРІЗІ ВИДІВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ PDF
Рената Сергіївна Яресько

Менеджмент організації

ЛАНДШАФТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Дідух
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Катерина Анатоліївна Ковалевська
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА МАКРОРІВНІ PDF
Анжела Юріївна Лизньова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ліна Петрівна Артеменко, А. С. Піддубна
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
В. Б. Осталецький
СУТНІСТЬ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Анна Юріївна Погребняк
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛІНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Наталя Євгенівна Скоробогатова
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Наталія Володимирівна Юдіна

Маркетинг

РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАКВАСОК PDF
Катерина Володимирівна Бажеріна, Вадим Володимирович Стадніченко, О. В. Андаліцька
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Марія Олексіївна Базь, Є. А. Домашева
ВПЛИВ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ФАКТОРУ НА РЕКЛАМУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ PDF
І. І. Віннікова, І. В. Пономаренко, Георгій Миколайович Гребньов
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В ОСОБИСТИХ ПРОДАЖАХ PDF
Т. Г. Діброва, І. І. Гараніна
ЩОДО НОВОГО ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ «ОПТ» ТА «РОЗДРІБ» PDF
Олександр Олексійович Дима
КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Вікторович Зозульов, К. С. Шабан
ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Надія Сергіївна Кубишина, Т. В. Ковальчук
СПЕЦИФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ВІД Інтернет-МАРКЕТИНГУ PDF
Михайло Анатолійович Окландер, Ольга Олександрівна Романенко
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ: ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТА НОВІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
К. А. Полторак, Олександр Вікторович Зозульов
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ РЕСТОРАНІВ ШВИДКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Вадим Володимирович Стадніченко
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
О. С. Тєлєтов
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. П. Чукурна

Інноваційно-інвестиційні процеси

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АДАПТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Валеріївна Войтун
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІННОВАЦІЙНО ФУНКЦІОНУЮЧИХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Катерина Олександрівна Бояринова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Рашидівна Дунська, Д. В. Зінченко
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД PDF
Ю. О. Єрешко
СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко
ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ PDF
Дмитро Миколайович Стеченко, І. Ю. Воронкова
Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу в Україні PDF
Світлана Олександрівна Тульчинська
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК PDF
Тетяна Геннадіївна Шеремет

Технології як фактор економічного зростання

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ольга Володимирівна Гук

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТАРИФІКАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
О. С. Березовчук, Віктор Іванович Іваненко
АНАЛІЗ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧІТКИХ ТА НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Петро Іванович Бідюк, Володимир Володимирович Вертелецький, Анна Олександрівна Жирова
МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ З ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ PDF
Олександр Леонідович Жиров, Олена Євгенівна Федорова
Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників PDF
Сергій Станіславович Колбасинський
МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ КОМПЛЕКСНОГО СКОРИНГОВОГО РІШЕННЯ PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Дар’я Анатоліївна Мойсеєнкова
ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАЧІ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова
МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ (SCOR) PDF
Юрій Антонович Пасенченко, Ольга Ігорівна Назаренко
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОПТОВИХ ЦІН НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ PDF
Андрій Володимирович Свиденко
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Олег Євгенович Сокульський, Андрій Олександрович Дрозд, Наталя Миколаївна Васільцова
КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УСТАНОВ PDF (Русский)
Марина Петрівна Чайковська, Татяна Станіславовна Медведь
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ШТРАФІВ І ЗАОХОЧЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В ІЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАМОВНИК ВИРОБНИК PDF
Жанна Трохимівна Черноусова