ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Досліджено ступінь використання різних систем маркетингових каналів залежно від життєвого циклу товару та побудовано матрицю інтенсивності їх використання. Запропоновано авторській підхід до визначення понять «структура маркетингового каналу» та «система маркетингових каналів». Досліджено види систем маркетингових каналів.

The level of the different marketing systems using depending on product life cycle is investigated in this article. The matrix of its using intensity is drawn up. The author’s approach to the definitions of the notions “the structure of marketing channel” and “the system of marketing channels” is proposed. The systems of marketing channels are studied.

Література: 

1. Котлер Филлипп, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга [Текст] : пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вільямс», 2006. – 943 с. – ISBN 5-8459-0088-3 (рус.). – ISBN 0-13-262254-8 (англ.).
2. Штерн Льюис В., Эль-Ансари Адель И., Кофлан Энн Т. Маркетинговые каналы [Текст]. – 5-е изд.: пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. – 624 с. – ISBN 5-8459-0293-2 (рус.).
3. Гаркавенко Світлана Степанівна. Маркетинг [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. – 4-е вид., доп. – К. : Лібра, 2006. – 717 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 714–717. – ISBN 966-7035-75-1.
4. Войчак А. В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу [Текст] / А. В. Войчак // Маркетинг в Україні – 2000. – № 2. – С. 42−43.
5. Маркетинг [Текст] : бакалаврський курс: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко (ред.). – Суми: Університетська книга, 2004. – 975 с. : рис., табл. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-680-158-2.
6. Крикавський Євген, Гринів Наталія, Таранський Ігор. Логістика та розвиток організації [Текст] / Державний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1999. – 149 с. – ISBN 966-553-109-3.
7. Щербак Валерія Геннадіївна. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 176 с.: рис. – (Навчальне видання). – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 966-8515-02-1.
8. Чухрай Наталія, Патора Роман. Інновації та логістика товарів [Текст]. / Національний ун-т «Львівська політехніка»; Громадська вища школа підприємництва та управління в м. Лодзі, Республіка Польща. – Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 262 с. – Бібліогр.: с. 256–262. – ISBN 966-553-215-4.
9. Маркетинг для магістрів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко (ред.). – Суми: Університетська книга, 2008. – 928 c. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-680-367-5.
10. Полєжаєва І. О. Формування маркетингових каналів розповсюдження продукції підприємствами легкої промисловості [Текст] : Дис. … канд. экон. Наук : 08.06.01 / Полєжаєва Ілона Олександрівна / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., – 2006. – 190 с.

Завантажити текст статті: