РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розкрито роль контролінгу в маркетинговій діяльності. Основна ідея полягає у визначенні того факту, що розбіжність між типами економічних суб’єктів господарювання, маркетингового середовища та управлінськими проблемами спричиняють складності, що спостерігаються під час спроб застосувати алгоритми, процедури та методи, які сформувалися в певних обставинах і не є оптимальними для існуючої специфічної ситуації. З огляду на це виникла необхідність визначення завдань контролінгу як інтегрованої системи інформаційно-аналітичної й методичної підтримки управління підприємством на кожному етапі маркетингової діяльності для прийняття управлінських рішень.

The article is devoted the role of controlling in marketing activity. The basic idea of the article consists in certain that fact, that disagreement is between the types of economic subjects of management, marketing environment and administrative problems, draw complication, which are observed at attempts to apply algorithms, procedures and methods which was formed in certain circumstances and is not optimum for an existent specific situation. Taking into account it, there was a necessity of determination of tasks of controlling, as the integrated system informatively - analytical and methodical support of management an enterprise on every stage of marketing activity for making administrative decisions.

Література: 

1. Готтхард П. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки [Электронный ресурс] / П. Готтхард, Э. Шерм. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY2/usk.htm
2. Грамотенко О. Контроллинг. (Что? Зачем? Кому? Как?) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/controlling/what_is_controlling.shtml
3. Дайле А. Практика контроллинга [Текст] / А. Дайле. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
4. Карманова В., Круссер Н. Роль контроллинга в совершенствовании корпоративного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.syktsu.ru/vestnik/2006/2006-1/8.htm
5. Карминский А. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга в организациях [Текст] / А. Карминский, Н. Оленев, А. Примак, С. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.
6. Манн Р. Контроллинг для начинающих: пер. с нем. [Текст] / Р. Манн, Е. Майер. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 304 с.
7. Фалько С. Контроллинг на предприятии [Текст] / С. Фалько, В. Носов. – М.: Знание России, 1995. – 80 с.
8. Фольмут Х. Инструменты контроллинга от А до Я [Текст] / Х. Фольмут. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 288 с.
9. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга [Текст]: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
10. Шеремет А. Управленческий учет: учеб. / А. Шеремет, О. Николаева, С. Полякова. – М.: ФБК-Пресс, 2005. – 344 с.

Завантажити текст статті: