ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Сьогодні механізмом прийняття рішень служать рекомендовані методики оцінки ефективності та результативності інноваційних проектів, які не враховують в достатній мірі мінливу інформацію, що дозволяє судити про можливість їх реалізації. У даній науковій статті розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. У ході проведеного аналізу переваг і недоліків даних методів було виявлено, що, незважаючи на спільність методології оцінки економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів, інноваційні володіють рядом специфічних особливостей, які необхідно враховувати в ході оцінки їх ефективності. Проаналізовано особливості інноваційних проектів у порівнянні з інвестиційними проектами. Запропоновано комплексну методику оцінки інноваційних проектів промислових підприємств на основі реальних опціонів і нечітких множин. Сучасна економіка вимагає від інвесторів вибору найбільш прибуткових, але часто дуже ризикованих інноваційних проектів. Велику роль відіграє фактор невизначеності, врахувати який традиційні методи оцінки ефективності проектів не в змозі.
Ключові слова: інвестиційні проекти, інноваційні проекти, невизначеність, нечіткі множини, оцінка ефективності, промислові підприємства, реальні опціони, ризики.

Література: 

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). – М.: Экономика, 2000.
2. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. – М.: Министерство имущественных отношений РФ, 2002. – Режим доступа: www.elementy.ru.
3. Тимофеева А. А. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности как механизм инновационного развития предприятий: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05. – СПб., 2011. – 18 с.
4. Фёдорова Е.А., Шаповалова В.А. Оценка инвестиционных проектов с помощью альтернативных методов (метод Монте-Карло, построение дерева решений и реальные опционы)// Менеджмент в России и за рубежом, № 5, 2013. – С. 75-83.
5. Алябушев Д. Б. Управление инновационным проектом на промышленном предприятии на стадиях его разработки и реализации: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05. – Челябинск, 2011. – 25 с.
6. Кальченко О. А. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов промышленных предприятий // XLI Неделя науки СПбГПУ: материалы Межд. науч.-практ. конф. – СПб.: Издательство СПбГПУ, 2012. – С. 79-81.
7. Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций [Электронный ресурс] – СПб.: Сезам, 2002. – 365 с. - Режим доступа: sedok.narod.ru/sc_group.html.

Завантажити текст статті: