МОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРИЧИНА ЗАНЕПАДУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню причин занепаду інноваційно-інвестиційної активності в Україні в умовах трансформаційних змін на шляху до інноваційного розвитку економіки.
Проаналізовано причини негативної динаміки інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні протягом 2004-2012 рр і, теоретично доведено, шляхом проекції її показників на економічну кон’юнктуру, прямо пропорційну залежність обсягу (наявності) інвестицій у інновації від рівня ділової активності в галузі та економіці, причому, саме останній є першоджерелом і опосередковує інвестиційний процес – на відміну від загальноприйнятого твердження, саме фаза економічного циклу визначає як доцільність фінансування випуску інноваційних товарів, так і ризики, пов’язані з подальшою втратою ними переваги над рештою товарів в момент реалізації вартостей – економічного піку.
На основі об’єктивного кон’юнктурного закону М. Кондрат’єва, обґрунтовано припущення про відсутність циклічних коливань в деяких галузях економіки України внаслідок їх картельної монополізації, що, власне, і є причиною депресивного стану економіки та занепаду інноваційно-інвестиційної активності.

Література: 

1. ВВП України: динаміка, статистика, структура ВВП в Україні. Портал «Мінфін». – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.
2. Кейнс Дж. М. Избранные произведения/ Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993. – 543 с.
3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиденья: Избранные труды/Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.
4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник / відп. за вип. І.В. Калачова. – К.: ДП „Інформаційно-видавничий центр Держстату України”, 2012. – 305 с.
5. Наукова та інноваційна діяльність (1990-2012 рр.). Статистичний звіт. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу:http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.
6. Статистика науки та інновацій. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
7. Фишер И. Покупательная сила денег./И. Фишер. – М.: Дело, 2001. – 198с.
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры /Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455с.
9. Global innovation report. Official site of GII. – Access mode: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013.

Завантажити текст статті: