СУЧАСНА МАРКЕТИНГОВО- ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті запропоновано авторський підхід до розбудови маркетингово-логістичної концепції промислового підприємства. На підприємстві спільність дій маркетингової і логістичної систем проявляється в виконанні функції фізичного розподілу і розбудови дистриб’юторської мережі як комплексної категорії, що включає розподіл, товарорух і організацію торгівлі з наперед і після продажним сервісом. З логістичного підходу вагому роль в маркетингу виконує організація і управління інформаційними потоками. Це створює основу для прийняття компетентних рішень в оперативній і в стратегічній діяльності підприємства для планування збутової діяльності. Вплив маркетингу проявляється в забезпеченні дослідження кон’юнктури ринку, ціноутворенні, стимулюванні попиту на продукцію, а використання логістики дає можливість найкращим способом вирішувати питання ринкового розподілу, а саме, управляти запасами, організовувати післяпродажне обслуговування, вести ділові переговори, заключати контракти і надавати додаткові послуги в процесі поставки продукції, тобто, створювати системи комплексного обслуговування споживачів. Такий підхід забезпечує як виробнику, так і споживачу металопродукції усунення протиріч між ефективним споживанням і раціональним використанням металу та суттєвим розвитком раціональних процесів переробки сировини і виготовлення металопродукції за рахунок поглиблення спеціалізації кожного з них.
Ключові слова: фізичний розподіл, дистриб’юторська мережа промислового підприємства, збутова діяльність, маркетингова система підприємства, логістика, споживач, виробник

Література: 

1.Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: Монографія. / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Богушан. – О.:Астропринт, 2011. – 230с.
2.Маркетингові технології економічного зростання: Монографія/ М.А. Окландер та ін.; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. М.А. Окландера. – О. :Астропринт, 2012. – 375с.
3.Лебедев Ю.Г. Логитсика. Теория гармонизированных цепей поставок. /Ю.Г. Лебедев – М.:Изв-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2005. – 448с.
4.Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид ДЖ. [Пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера]. –– М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2008. – 640 с.
5. Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В. Щербакова. –- СПб.: Питер, 2009.–––432с
6 . Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. –– М.: Проспект, 2009.–– 432с
7..Сайт ради з логістичного менеджменту США. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.clm.org

Завантажити текст статті: