КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Проаналізовано особливості розвитку інвестиційного підходу до управління людським капіталом шляхом корпоративного страхування здоров'я як інструменту інвестування у здоров’я персоналу. Здійснено порівняння обсягів існуючих інвестицій у здоров’я персоналу у світі, в Росії та на Україні і визначено тенденції розвитку цих показників. Уточнено зміст понять «корпоративне страхування здоров’я», «корпоративне медичне страхування» як складових інвестування у людський капітал. Встановлено зміст та особливості реалізації корпоративного страхування здоров’я персоналу як інвестиційного інструменту. Запропоновано структуру цього інструменту як сполучення добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби і добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я). Проаналізовано стан і існуючі показники застосування корпоративного страхування здоров’я персоналу підприємств в Україні, сформовано основні етапи і організаційно-економічні особливості його практичної реалізації.

Література: 

1. Голованова Е.Н. Инвестиции в человеческий капитал предприятия: учебное пособие/ Е.Н. Голованова, С.А. Лочан, Д.В. Хавин. – М: Инфра-М, 2011. – 88 с.
2. Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: монографія / О.В. Захарова. – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 378 с.
3. Х. Гудрун. Международная практика и тенденции медицинского страхования. Департамент экономических исследований Группы Allianz. [Електронний ресурс]: http://www.insur-info.ru/analysis/840/.
4. Інтернет-журнал «Страхування в Україні». Сайт ЛСОУ. [Електронний ресурс]: http://uainsur.com/stats/analiz/.
5. Інтернет-журнал «Форіншурер Страхування». [Електронний ресурс]: режим доступу http://forinsurer.com/stat/.
6. Цивільний кодекс України: за станом на 1 січня 2004 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К : Парлам. вид-во, 2004. - 352 с. - (Бібліотека офіційних видань).
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. // Голос України від 14.03.2003 - № 49.
8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. //Голос України від 04.12.2010 - № 229, (№ 229 - 230).
9. Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР// Відомості Верховної Ради України від 30.04.1996 - 1996 р., № 18.
10. Про затвердження інструкції зі статистики заробітної плати. Наказ № 5 Держкомстату України від 13.01.2004 р.// Офіційний вісник України від 13.02.2004 — 2004 р., № 4, том 2, с. 569.
11. Про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на окремі види виплат. Лист Пенсійного фонду України від 06.12.2005 р. №15407/03-02. Сайт МЕГА-Нау. [Електронний ресурс]. http://zakon.nau.ua/?uid=1041.1.180&title.
12. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI// Відомості Верховної Ради України від 21.01.2011 - 2011 р., № 2.

Завантажити текст статті: