МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Національна економіка країни є складовою відкритої системи світової економіки, в якій йде постійна боротьба за економічні ресурси, ринки споживачів товарів і послуг. В цих умовах від виробничих підприємств вимагається постійно підвищувати ефективність виробничо-господарської діяльності та конкурентоспроможність не тільки на регіональному та національному, а й світових ринках товарів і послуг. Успішність реалізації стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства багато в чому визначається ступенем опрацьованості вихідної її методологічної та методичної бази. У даній науковій статті розглянуто моделі процесів формування стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку виробничого підприємства. Обґрунтовано необхідність врахування при розробці стратегій як загальних етапів, так і відмінностей та особливостей моделей процесів стратегічного менеджменту, таких як: оцінка ефективності стратегій; вироблення процедур реєстрації ризиків; розробка корпоративних правил; створення системи управління реалізацією стратегії і інших.

Література: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер [Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Катуревского]. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
2.Глухов В. В. Стратегический менеджмент инновационной организации : учебное пособие по дисциплине специальности «Менеджмент организации» / В. В. Глухов и др. – Государственный университет управления. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГУУ, 2009. – 387 с.
3. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен [Пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб.: Питер. – 800 с.
4. Каплан Р. С. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон [Пер. с англ. М. Павловой]. – М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2009. – 416 с.
5. Мазур И. И. Корпоративный менеджмент: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент орг. / Под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2011. – 781 с.
6. Мак-Кин Д. Стратегии. / Д. Мак-Кин. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 247 с.
7. Маленков Ю. А. Стратегический менеджмент: учебн. / Ю. А. Маленков. – М.: Проспект, 2011. – 224 с.
8. Олве Н. Г. Балланс между стратегией и контролем / Н. Г. Олве, К. Й. Петри, Ж. Рой и др. [Пер. с англ. Е. Колотвиной, под ред. Е. Добровольского]. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.
9. Окороков В. Р. Управление организацией в меняющемся мире / В. Р. Окороков, А. А. Тимофеева, Г. А. Клементьев. [Под ред. В. Р. Окорокова, Ю. А. Соколова]. – СПб.: Из-во Политехн. ун-та. – 362 с.
10. Пирс II Дж. Стратегический менеджмент / Дж. Пирс II, Р. Робинсон. – 12-е изд. – СПб: Питер, 2013. – 560 с.
11. Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер – М.: из дом. «Вильямс», 2001. – 445 с.
12. Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией / [Под ред. И.В. Беликова]. – М.: Экмо, 2008. – 624 с.
13. Томсон-мл А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон-мл, А. Дж. Стрикленд III. –12-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 928 с.:
14.Экономическая стратегия фирмы : уч. пос./ Под ред. проф. А. П. Градова. – 2–изд., испр. и доп. – СПб.: Cпециальная литература, 1999.
15. Эффективность стратегии фирмы: учеб. пособ. / [Под ред. А. П. Градова]. – СПб.: Специальная литература, 2006. – 414 с.

Завантажити текст статті: