ОРГАНІЗАЦІЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

У науковій статті досліджено науково-методичні підходи до розробки та запровадження реінжинірингу бізнес-процесів, що уособлюють та формують загальне уявлення про процес запровадження реінжинірингу, як елемент реалізації методичного підходу до управління на підприємствах. Виявлено, що недоліком наявних напрацювань науково-методичного спрямування є їх вузька спрямованість, обмеженість та кардинальність перепроектування бізнес-процесів підприємств. Проаналізовано методики до організації реінжинірингу на основі методів групування, систематизації та узагальнення методик до здійснення етапів процесу реінжинірингу. Виявлено їх переваги та недоліки, що зумовило до необхідності у виробленні алгоритму з набору поступових етапів здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах. Узагальнено алгоритм реалізації реінжинірингу, на відміну від існуючих, ґрунтується на запроваджені певних етапів, під якими розуміють набір певних дій, що спрямовані на аналіз, виявлення особливостей функціонування, проблем підприємства та виконання певних поставлених цілей підприємством в комплексі на кожному етапі. Запропоновано методичний підхід до організації реінжинірингу, що передбачає оцінювання бізнес-потенціалу, аналізу бізнес-процесів та виявлення факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на можливості та проблеми для прийняття рішення щодо доцільності запровадження реінжинірингу. Згруповано блок-схему оцінювання та прогнозування бізнес-системи, тобто підприємства, що ґрунтується на аналізі бізнес-потенціалу, ресурсів та експертного комплексу управління розвитком бізнес-потенціалу підприємства при запровадженні реінжинірингу.

Література: 

1. Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.
2. Ільчук О.О. Особливості реінжинірингу трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / О.О. Ільчук, Н.Р. Тимошенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21. – C. 178-185.
3. Реинжиниринг бизнес-процессов – как фактор роста развития экономической политики предприятия [Электронный ресурс] / Р.Ж. Есенгельдинова, Н.С. Досмаганбетов // Экономический вестник – 2011. – № 1. – С. 83-85. – Режим доступа к журналу: http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/5474/reinzhiniring.pdf
4. Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: навч. посібник // В.І. Тоцький, В.В. Лавренко – К.: КНЕУ, 2005.– 247 с.
5. Герасименко А.А. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов в стратегическом управлении сельскохозяйственных предприятий // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс] – Режим доступа к журналу: http://www.scienceforum.ru/2013/160/1863
6. Шишов И.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов путем разработки функциональных диаграмм [Текст] / И.Ю. Шишов // Сучасні інформаційні системи і технології: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 15-18 травня 2012 р. / Ред.кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, І.В. Баранова. — Суми: СумДУ, 2012. — С. 67-68.
7. Бояринова К.О. Інновації як ключовий елемент формування бізнес-потенціалу промислових підприємств / К.О. Бояринова, С.М. Блощаневич // Проблеми системного підходу в економіці: Електрон. наук. фах. вид. – К.: НАУ – 2012. – Вип. 4. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Boyarinova_412.htm
8. Охріменко О.О. Розвиток бізнес-потенціалу виробничих систем // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період: Зб. матеріалів міжнарародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. В.В. Засадко. – Львів: ЦСЕД «Ініціатива», 2013. – 272 с. _ С.120-125.
9. Нижник В.М. Методи оцінки впливу зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / Нижник В.М., Полінкевич О.М. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: file:///D:/Downloads/ecnem_2012_9(2)__49.pdf.
10. Хлебников Д.Б. Подход к реструктуризации предприятий [Електроний ресурс] – Режим доступа к журналу: http://www.e-xecutive.ru/publications/aspects/article_1304/.
11. Таранюк Л. М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві / Л. М. Таранюк // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка . – 2009. – № 2. – С. 168-177.
12. Солдатов В. В. Факторы и показатели оптимизации потенциала бизнеса [Электронный ресурс] – Режим доступа к журналу: http://www.vsoldatov.com/2011/08/blog-post.html
13. Солдатов В. В. Оптимизация на основании оценки потенциала и ККД [Электронный ресурс] – Режим доступа к журналу: http://www.vsoldatov.com/2011/06/blog-post_23.html
14. Охріменко О.О. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського націо-нального економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип. 12. – Ч 1. – С. 235-241.
15. Григоров О.С. Управление бизнес-потенциалом производственных систем: Учеб. Пособие // О.С. Григоров, А.Ю. Минин, Э.В. Круглова / Под общ. ред. д.т.н., проф. В.В. Герасимова. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 56 c.
16. Дідух В.В. Процесний підхід до управління підприємством як предмет реінжинірингу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – Вип. 669-671. – Економіка. – С. 176-182.
17. Дідух В.В. Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку // Бізнес Інформ. – 2013. - №11. – С. 292-297.
18. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации : Managing corporate lifecycles : пер. с англ. / И.К. Адизес . ─ СПб. : Питер, 2007 . ─ 384 с.
19. Дроненко Д.М. Теория организации: Учебное пособие. / Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 2004. – 59 с.
20. Герасимов В.В. Интегрированное проектирование обьектов жилищного строительства // В.В. Герасимов, Л.С. Минина. – Новосибирск: НГАСУ, 2001. – 213с.

Завантажити текст статті: