ВПЛИВ ПРОФСПІЛОК НА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

В статті досліджено процес впливу профспілкових організацій на трудові відносини. Трудові відносини розглядаються як економіко-правові взаємодії, які виникають в процесі трудової діяльності між найманим працівником і роботодавцем. Предметом дослідження, проведеного в статті, є профспілкові організації, які розглядаються як один із суб’єктів впливу на формування і розвиток трудових відносин. В дослідженні застосовано історичний метод, за допомогою якого простежено зміну змісту, спрямованості і мети діяльності, економіко-правового інструментарію, який використовують профспілкові організації для впливу на формування і розвиток трудових відносини. Проаналізовано специфіку впливу профспілок на трудові відносини в різних країнах, виокремлено загальне і особливе, що є притаманним для профспілкових рухів в різних країнах. Визначено неоднозначність їх сьогоднішнього стану і перспектив розвитку. Використовуючи формаційний, інституціональний, цивілізаційний підхід, визначені напрями трансформації діяльності профспілок в Україні. Результатом дослідження є постановка проблем, що виникають перед профспілковими організаціями в умовах трансформаційної економіки.

Література: 

1. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. N 1045-XIV. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws
2. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. Декларація. Міжнародний документ від 10.12.1948 р. «Загальна декларація прав людини ООН». Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws
3. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. Пакт. Міжнародний документ від 16.12.1966 р. «Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН». Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws
4. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини / Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
5. Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Іляш О.І., Гринкевич С.С. Навч. посібник + ком пакт лиск – К. : Знання, 2010. – 476 с.
6. Электронный портал Вехи [Електронний ресурс]. Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Режим доступу: http://www.vehi.net/brokgauz/
7. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
8. Силин А. Зарубежное законодательство о проблемах профсоюзной защиты / А.Силин // Законодательство. – 2000. - №2.
9. Ленин В.И. Что делать? / Ленин В. И. Избр. В 4-х т. Т. 1.М.: Политиздат, 1986[ПСС. Т. 6. С. 1-192].

Завантажити текст статті: