МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ

Досліджені законодавчо встановлені методи зниження тиску інфляції по відношенню до активів підприємства (основні засоби, нематеріальні активи, виробничі запаси, дебіторська заборгованість), які більш чутливі до зміни цін і значні в плані характеристики майнового та фінансового стану підприємства; основні з них – це переоцінка основних засобів і нематеріальних активів та розрахунок амортизаційних відрахувань, виходячи з відновлювальної вартості. Проаналізовані методи прискореної амортизації необоротних активів – ефективного методу в умовах помірної інфляції для зниження її негативного впливу. Досліджено використання методів списання виробничих запасів при їх споживанні в умовах інфляції. Розглянута методика управління дебіторською заборгованістю в умовах інфляції шляхом варіювання політики кредитування своїх покупців. Досліджено процес хеджування – страхування ризику зміни цін (хеджування справедливої вартості, грошових потоків, валютних ризиків).

Література: 

1. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджене наказом Мінфіну України 27.04.2000р. № 181. Зареєстроване в Мін’юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509.
2. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджене наказом Мінфіну України 18.10.1999 р. № 242. Зареєстроване в Мін’юсті України 2.11.1999 р. № 750/4043.
3. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджене наказом Мінфіну України 20.10.1999 р. № 246. Зареєстроване в Мін’юсті України 2.11.1999 р. № 751/4044.
4. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств». Затверджене наказом Мінфіну України 7.07.1999 р. № 163. Зареєстроване в Мін’юсті України 23.07.1999 р. № 499/3792.
5. Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затверджене наказом Мінфіну України 30.11.2001 р. № 559. Зареєстроване в Мін’юсті України 19.12.2001 р. № 1050/6241.
6. Круш П.В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: навч. посібник / Круш П.В., Клименко О.В. – К. : Центр учбової літератури. 2010. – 288 с. – ISBN 978-611-0025-0.
7. Державний комітет статистики України. Оборотні активи за видами економічної діяльності у 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Завантажити текст статті: