СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Обґрунтовано критерії оцінки ефективності інноваційних процесів у машинобудуванні. Проведено критичний аналіз сучасного стану інноваційних процесів в галузі машинобудування. Зроблено висновок про продовження негативних тенденцій в інноваційних процесах в машинобудуванні.

In the article efficiency innovative processes estimation criteria in mechanical engineering are proved. The critical analysis of innovative processes current status to branches of mechanical engineering is lead. It is drawn a conclusion on negative tendencies continuation in innovative processes in mechanical engineering.

Література: 

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: моногр. / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с. – Бібліогр.: c. 342–352. – ISBN 966-574-514-Х.
2. Ганущак Л. М. Дослідження соціально-організаційних форм управління інноваційним потенціалом підприємств / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10 (87). – С. 217–226.
3.Інвестиційна динаміка у 2007 р.: оцінки та пріоритети економічної політики / Я. Жаліло // Режим доступу до журн.: http://www.niss.gov.ua/Monitor/april08/29.htm
4.Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2007 році / Статистичні дані Державного агентства з інвестицій та інновацій // Режим доступу до журн.: http://www.in.gov.ua/index.php?get=211
5.Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7 (73). – С. 32–40.
6.Михайловська О. Інноваційний прорив в Україні: політичний міф чи реальна можливість України у глобалізованому світі / О. Михайловська // Економіст. – 2008. – № 8. – С. 34–
38.
7.Назарчук В. Л. Современные общемировые тенденции развития инноваций / В. Л. Назарчук // Актуальні проблеми економіки . – 2008. – № 9 (87). – С. 25–30.
8.Наукова та інноваційна діяльність в Україні [стат. зб.]. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2007. – 350 с.: рис., табл.
9.Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. –К.: Лібра, 2002. – 472 с.: рис. – Бібліогр.: с. 468–471. – ISBN 966-574-433-Х.
10. Політанська О. Л. Інноваційні аспекти розвитку підприємств машинобудування / О. Л. Політанська // Вісн. Нац. ун-ту водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Економіка. – Рівне: НУВГП, 2008. – Вип. 1 (41). – С. 239–239.
11.Статистичний щорічник України за 2006 рік / Ред. О. Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2007. – 552 с.: рис., табл.
12. Степаненко Д. М. Классификация инноваций и ее стандартизация / Д. М. Степаненко // Инновации, 2004. – № 7. – С. 77–79.
13. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: пер. с англ. / Б. Твисс. – М.: Экономика, 1989. – 272 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 268–271. – ISBN 966-96214-4-2.
14. Федулова Л. І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 58–76.
15. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры): пер. с нем. / Й. Шумпетер. – М.: ПРОГРЕСС, 1982. – 455 с. – Библиогр.: с. 437–454. –ISSN 1991-3087.

Завантажити текст статті: