СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти функціонування та розвитку інноваційної інфраструктури в контексті глобалізації, проаналізовано законодавче
забезпечення інноваційної діяльності.

The article explores the theoretical and practical aspects of functioning and development of the innovation infrastructure in the context of globalization. In the work are considered questions of the creation and development of the technoparks, as well as the legislative provision of innovative activities is analyzed.

Література: 

1. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України / За ред.. Осауленко О. Г. –2008. –572 с.
2. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 –х т / Т2. Інноваційно–технологічний розвиток України/ За ред.. акад. НАНУ В.М.Гейця, акад.. НАНУ В.П, Семиноженка, чл.–кор. НАНУ Б. Є. Кваснюка. –К.: Фенікс. – 2007. –584 с.
3. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. – 244 с.
4. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку. Навч. посіб. –К.; Вища шк., 2002. – 254 с.
5. Звіт Міністерства фінансів України про базове відстеження результативності постанови КМУ від 23.11.2006 р. № 1643 від 29.05.2007 р.
6. Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 60–69.
7. Офіційний сайт ВРУ – Закони України – // zakon.rada.gov.ua/.
8. Бабець І. Г., Поляков Ю. В., Мокій О. А. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду. Аналітична записка до секретаріату Президента України від 21.07.2008 //hppt://niss.Lviv.ua/ –сайт Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень.
9. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–33.
10. Семіноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України. –2004. –№ 1. –С. 16–21.
11. Шингур М. В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київ. нац. ун–ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. «Економіка». – 2004. – Вип. 66–67. – С. 29–35;
12. Супрун П. І. Нові стратегічні альянси (кластери) та маркетингові комунікації – шлях до підвищення конкурентоздатності економіки в регіонах // Формування ринкових відносин в Україні. –2004. –№ 10 (41). –С. 84–89.

Завантажити текст статті: