КРАЇНИ ГРУПИ G20 ТА ТОР-20 ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІКИ У КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Приведено основні відомості та склад групи країн G20 та групи ТОР-20 за економічним розвитком. Поставлено завдання дослідження положення цих країни у координатах індексів сталого розвитку. Використано для дослідження методології Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. Визначено перелік країн, які присутні в обох групах, що аналізуються. Здійснено візуалізацію розміщення груп країн G20 та ТОР-20 у просторі Індексу економічного виміру та Індексу сталого розвитку, а також Індексу економічного виміру та Індексу гармонізації, за Компонентами якості життя та безпеки життя. Здійснено аналіз розміщення у зазначених просторах з метою пошуку закономірностей та відмінних рис для тих чи інших країн. Доведено, що рівень розвитку економіки для найрозвинутіших країн світу не повною мірою відповідає положенням концепції сталого розвитку і країни з дещо меншими рівнями економічного розвитку є більш гармонізованими за економічною, соціальною та екологічною складовими. Окреслено особливості розміщення країн у вищезазначених просторах, а також приведено порівняння груп з Україною.

Література: 

1. The Group of Twenty (G20) [Electronic Resource]: 2014 – Mode of access: http://www.g20.org/about_G20
2. HF [Electronic Resource]: Heritage Fundation. – Електрон. дан. (1 файл). – 2011 – Mode of access: www.heritage.org
3. WEF [Electronic Resource]: World Ecomomic Forum. – Електрон. дан. (1 файл). – 2011 – Mode of access: www.weforum.org.
4. Офіційний сайт Світового банку. Data & Research. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://econ.worldbank.org/.
5. Сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/
6. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут економіки природо¬користування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.
7. Державна служба статистики України. Статистична iнформацiя: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Завантажити текст статті: