ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Досліджено чинники і мотиви трудової міграції та виявлено вплив міжнародних міграційних процесів на розвиток вітчизняної економіки. У роботі систематизовано погляди дослідників на сфери впливу міжнародної міграції. Розглянуто міжнародну міграцію інтелектуальної робочої сили та міграційну політику у глобальному вимірі, проаналізовано та синтезовано інформацію щодо тенденцій трудової міграції у країнах ЦСЄ та Україні.
Здійснено тест Гренджера із вибіркою даних за дванадцять років для виявлення взаємного впливу приватних трансфертів та ВВП України. Обґрунтовано позитивні та негативні ефекти від впливу грошових переказів з-за кордону на ряд показників економіки України.

Зроблено висновок про те, що перспективами подальших досліджень у даному напрямі є з’ясування структурних перешкод притоку міграційного капіталу, що існують у локальній, національній та світовій площині. Особливу увагу приділено пошуку адекватних можливостей для появи життєздатних моделей економічного розвитку, що стануть генератором економічного зростання України. Запропоновано відповідні рекомендації.

Література: 

1. Орловська Ю. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів як джерело інвестиційних ресурсів української економіки / Ю. Орловська, І. Рєліна: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_2/tom2/375.pdf
2. Куревіна І. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну трудову міграцію: регіональний аспект / І. Куревіна. − 2006: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://niss.lviv.ua.
3. Шевчук В. Міграційні процеси як інструментальний чинник регіональної «пастки стагнації» / В. Шевчук: [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://mev.lac.lviv.ua.
4. Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 40 с.
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Global employment trends: January 2011 / International Labour Office. – Geneva: ILO, 2011. – 67 p.
7. Офіційний сайт Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
8. Офіційний сайт Євростату: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat‎
9. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org
10. Офіційний сайт Світового банку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org

Завантажити текст статті: