МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРОЕКТУ

Досліджено проблеми визначення вартості інвестиційних проектів. Удосконалено механізм формування інвестиційних витрат на основі диференційного підходу до кожного проекту,
згідно з яким визначається економічно обґрунтована сума інвестиційних витрат, розрахована на основіі регульованих та нерегульованих витрат.

The problems of definition of investment projects value was researched. The mechanism of investment charges forming is improved on the basis of differential approach to every
project, according to which is determined economic the grounded sum of investment charges, expected on the basis of managed and nomanaged charges.

Література: 

1. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.- метод. посіб. [Текст] / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко; Київський національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с. – ISBN 966-574-263-9.
2. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва [Текст]. – К.: Інпроект, 2000. – 136 с.
3. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств: наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chp.com.ua/doc/nakaz_290.htm.
4. Салига С. Я. Економічне обгрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств [Текст]: моногр. / С. Я. Салига, К. С. Салига, Л. І. Кирилова; за ред. С. Я.Салиги; Запорізький ЦНТЕІ. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2005. – 170 с. – ISBN 966-8425-23-5.
5. Сметно-нормативная база, порядок ее применения [Текст] // Ценообразование в строительстве. – 2006. – № 10. – С. 10–36.
6. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений [Текст] / Госстрой СССР, Госплан СССР. –М.: Стройиздат, 1987. – 522 с.
7. Управленческий учет [Текст] / Э. А. Аткинсон, Р. Д. Банкер, Р. С. Каплан, М. С.Янг; пер. с англ. – М.:Изд. дом «Вильямс», 2005. – 878 с. – ISBN 966-02-2947-6.
8. Хизрич Р. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. Вып. 2: Создание и развитие нового предприятия [Текст] / Р. Хизрич, М. Питерс; пер. с англ.; под общ. ред. В. С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1992. – 256 c. – ISBN 5-01-003304-6.

Завантажити текст статті: