ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Проведена загальна оцінка рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності за лідируючими країнами світу та деякими учасниками Cпівдружності Незалежних Держав, за для порівняння з національними позиціями. Передбачається, що Індекс має бути використаний державами, які прагнуть ліквідації проблемних питань в процесі економічного розвитку та виступає інструментом для аналізу і розробки стратегій стійкого економічного зростання. Висвітлені елементи Індексу та преведана статисника показників за період 2011-2012 років. Охарактерізовано зміни, які відбулися в статисничних даних в рейтингу за останні роки. Увага зосереджується на становищі в Україні, визначені головні фактори Глобального індексу конкурентоспроможності – критичне відставання, невикористані можливості та конкурентні переваги в національній економіці. Запропоновано метод перенесення зазначених факторів на мікроекономічний рівень, при цьому згруповано зовнішні та внутрішні фактори впливу на суб’єкти господарювання.

Проведена оценка рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности по лидирующим странам мира и определенными участниками Содружества Независимых Государств, для сравнения с национальными показателями. Предполагается, что Индекс должен быть использован государствами, которые нацелены на устранение проблемных моментов в вопросе экономического развития страны и является инструментом для анализа и разработки стратегий экономического роста. Описаны элементы Индекса и предоставлена статистика показателей в период 2011-2012 года. Охарактеризовано изменения массива статистических данных в рейтинге за последние года. Особое внимание уделено ситуации в Украине, определены главные фактора – критическое отставание, неиспользованные возможностей и конкурентные преимущества национальной экономики. Предложен метод перенесения вышеупомянутых факторов на микроэкономический уровень, при этом сгруппированы внешние и внутренние факторы влияния на субъекты хозяйственной деятельности.

Література: 

1. The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 // World Economic Forum, Centre for Global Competitiveness and Performance. – Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2011. – 544 p.
2. The Global Competitiveness Report 2012 - 2011 // World Economic Forum, Centre for Global Competitiveness and Performance. – Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 2011. – 553 p.
3. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2011 // Фонд «Ефективне управління», Всесвітній економічний форум. – К.: Друкарний Дім «Коло», 2011. – 205 с.
4. Управление интеллектуальной собственностью : монография / Под ред. П. М. Цибулева. – К.: К.І.С., 2005. – 448 с.
5. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківсьий. – К.: Знання, 2011. – 365 с.

Завантажити текст статті: