РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Для пошуку та виявлення напрямів інноваційного розвитку підприємства, застосовується методологія передбачення (foresight) та її інструментарії. Досліджується потенціал розвитку підприємств у мінливих економічних, соціальних, політичних та екологічних умовах, будуються варіанти сценаріїв розвитку обраного підприємства галузі, з метою виявлення пріоритетних науково-технологічних (S&T) напрямів, а також обраного підприємства галузі, з урахуванням перспективи впровадження критичних технологій.

На першому етапі відбувається збір інформації щодо ключових рушійних сил, які впливатимуть на розвиток обраної галузі економіки наступні 7-10 років.
На другому етапі будуються «пробні» сценарії з використанням ключових рушійних сил. Після чого початкові ідеї з перших двох етапів стануть основою для формування стратегічного плану розвитку галузі на 2013–2020 рр.

На третьому етапі відбувається розробка «бажаних» сценаріїв інноваційного розвитку обраної галузі, а також обраного підприємства галузі, з урахуванням перспективи впровадження критичних технологій, які було виявлено під час проведення другого етапу.
На четвертому етапі проводяться консультації стосовно проекту «бажаного» сценарію щодо його наслідків.

Для поиска и выявления направлений инновационного развития предприятия, применяется методология предвидения (foresight) и ее инструментарии. Исследуется потенциал развития предприятий в меняющихся экономических, социальных, политических и экологических условиях, строятся варианты сценариев развития предприятия отрасли, с целью выявления приоритетных научно-технологических (S&T) направлений, а также выбранного предприятия отрасли, с учетом перспективы внедрения критических технологий.
На первом этапе происходит сбор информации о ключевых движущих силах, которые будут влиять на развитие выбранной области экономики на протяжении следующих 7-10 лет.
На втором этапе строятся «пробные» сценарии с использованием ключевых движущих сил. После чего первоначальные идеи из первых двух этапов станут основой для формирования стратегического плана развития отрасли на 2013-2020 гг
На третьем этапе происходит разработка «желаемых» сценариев инновационного развития выбранной отрасли, а также выбранного предприятия отрасли, с учетом перспективы внедрения критических технологий, которые были обнаружены во время проведения второго этапа.
На четвертом этапе проводятся консультации по проекту «желаемого» сценария касательно его последствий.

Література: 

1. The Global Technology Revolution 2020. In-Depth Analyses. RAND Corporation Report – 2006 [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR303/. – Загол. з екрану.
2. Scenario Planning, Guidance Note. Foresight Horizon Scanning Centre, Government Office for Science, UK [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/horizon-scanning-centre/foresight_scenario_planning.pdf – Загол. з екрану.
3. The Mont Fleur Scenarios: What will South Africa be like in the year 2002? // Deeper News – Volume 7 – Number 1 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.generonconsulting.com/publications/papers/pdfs/Mont%20Fleur.pdf – Загол. з екрану.
4. ICSU Foresight Analysis [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icsu.org/1_icsuinscience/PDF/ICSU_Foresight_summary.pdf– Загол. з екрану.
5. Згуровський М.З. Системна методологія передбачення. [Текст] – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка»», 2001. – 50 с. – 2000 пр. - ISBN: 978-966-2142-18-9 (в м'як. пал.).
6. Згуровський М.З. Панкратова Н.Д. Технологическое предвидение. [Монография]. – К: Политехника, 2005. – 154 с. – 700 пр. - ISBN: 966-622-181-0 (в м'як. пал.).
7. Kovats F. Enlargement Seen From the Other Side (Foresight in a precession country) // The Proceeding of the UNIDO Technology Foresight Conference for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States. – Vienna, April 4-5, 2001. – P. 48-59 [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unido.org/fileadmin/import/12608_AideMemoire.pdf – Загол. з екрану.
8. The Delphi method: Techniques and applications. Adelson-Wesley, Reading, Mass., 1975. – 280 p. [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf. – Загол. з екрану.
9. Lighting the way. Technology Fast 500 EMEA 2008 Ranking and CEO Survey // Deloitte. Technology, Media & Telecommunications Report [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Greece/Local%20Assets/Documents/GR_EN_Deloitte_2008_Technology_Fast_500_EMEA_Ranking_and_CEO_Survey.pdf. – Загол. з екрану.
10. Digital Delivery of Business Services. Working Party on the Information Economy // OECD Report - 22-Apr-2004 – 83 p. [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/40/5/31818723.pdf. – Загол. з екрану.
11. Кологривов Я.І. Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. - № 2. – С. 125-137.

Завантажити текст статті: