СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ РЕКЛАМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Однією з головних проблем, з якою стикається корпорація-власник глобальної торгової марки, – це вірогідність того, що вона не буде відповідати вимогам локальних ринків. Міжнародна реклама є важливим інструментом маркетингової політики транснаціональної корпорації з просування глобальних марок на зовнішні ринки. Стаття присвячена визначенню відмінностей у застосуванні стратегій стандартизації та адаптації реклами в міжнародному маркетингу. Успішне просування міжнародної марки залежить від чинників, що безпосередньо впливають на динаміку попиту на національних ринках. Дослідження соціально-економічних і національно-культурних умов, що склалися на українському ринку, дозволили виявити цінності орієнтири, що мають бути основою для розроблення рекламної стратегії міжнародної торгової марки. Пропонуються рекомендації щодо використання напрямів модифікації в рекламних стратегіях міжнародних марок на вітчизняному ринку, зокрема з рекламування корейської марки моторних мастил «ZIC».

Одной из главных проблем, с которой сталкивается корпорация-владелец глобальной торговой марки, - это вероятность того, что она не будет соответствовать требованиям локальных рынков. Международная реклама является важным инструментом маркетинговой политики транснациональной корпорации по продвижению глобальных марок на внешние рынки. Статья посвящена определению различий в применении стратегий стандартизации и адаптации рекламы в международном маркетинге. Успешное продвижение международной марки зависит от факторов, которые непосредственно влияют на динамику спроса на национальных рынках. Исследование социально-экономических и национально-культурных условий, сложившихся на украинском рынке, позволили выявить ценностные ориентиры, которые должны быть основой для разработки рекламной стратегии международной ТМ. Предлагаются рекомендации по использованию направлений модификации в рекламных стратегиях международных марок на отечественном рынке, в частности по рекламированию корейской марки моторных масел «ZIC».

Література: 

1. Сейфуллаева Э.Б. Концепция международной рекламы [Електронний ресурс] / Э.Б. Сейфуллаева // Маркетинг в Росси и за рубежем – 2006. – №6.  Режим доступу до статті : http://www.mavriz.ru/ articles/2006/6/4033.html.
2. Жарлінська Р.Г., Морозова Ю.О. Реклама в міжнародному маркетингу: стратегії стандартизації та адаптації [Електронний ресурс] / Р.Г. Жарлінська, Ю.О. Морозова – 2010. – Режим доступу до статті : http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/ Economics/76396.doc.htm.
3. Закон України Про рекламу від 03 липня 1996 р. № 271/96-ВР (Із змінами та доповненнями від 03.07.2012) // Відомості Верховної Ради України.  1996.  №39.
4. Січко С.М. Умови формування торгових марок в український економіці : (підсумки 9-ї Міжнар. практ. конф. «Соціум. Наука. Культура») [Електронний ресурс] / С.М. Січко – Режим доступу до статті : http://intkonf.org/ken-sichko-sm-umovi-formuvannya-torgovih-marok-v-ukrayinskiy-ekonomitsi/
5. Ринок моторних мастил України в 2010 році. Авторинок в цифрах [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу : autoshkola.net/articles/article-24.
6. Офіційний сайт торгової марки «ZIC» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zic.com.ua/

Завантажити текст статті: