СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИМІР МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ

У статті розкрито логічну зумовленість інтеграції принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у маркетингову діяльність сучасної компанії. Охарактеризовано поняття соціально-відповідального маркетингу як практичне вираження цієї інтеграції на фоні співвідношення сутності і змісту концепції КСВ та маркетингу у його сучасному розумінні. У відповідності до класифікації складових маркетингу-мікс запропоновано кроки щодо вдосконалення компанією своїх маркетингових практик при здійсненні вибору на користь їх соціально-відповідальної орієнтації. Розроблено модель зв’язку переходу компанії до соціально-відповідального маркетингу із економічною ефективністю її діяльності.

В статье раскрыта логическая предопределенность интеграции принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) в маркетинговую деятельность современной компании. Охарактеризовано понятие социально-ответственного маркетинга как практическое выражение этой интеграции на фоне соотношения сущности и содержания концепции КСО и маркетинга в его современном понимании. В соответствии с классической классификацией составляющих маркетинга-микс, в статье предложены шаги по совершенствованию компанией своих маркетинговых практик при осуществлении выбора в пользу их социально-ответственного ориентации. Разработана модель связи перехода компании к социально-ответственному маркетингу с экономической эффективностью ее деятельности.

Література: 

1. European Сommission: A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (Brussels, 25.10.2011 COM(2011) 681 final) [Electronic resource]. – Access mode : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
2. Сarroll A. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders [Electronic resource]. – Access mode : http://www.kgsepg.com/project-id/3689-corporate-social-responsibility-pyramid
3. Цит. по: Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент : экспресс-курс. / [Пер. с англ.: Т.Виноградова и др.]. — СПб. и др. : Питер, 2005. - 464 с.
4. Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм ; [пер. О. Михайлової, А. Буряка ; ред. В. Вишневий]. — К. : Укр. письм., 2010. — 221 с.
5. Маrketing: AMA Dictionary definition [Electronic resource]. – Access mode: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M
6. Stockdale J. (1989). Pro-growth, limits to growth, and a sustainable development synthesis. Society and Natural Resources 2 (1), 163-176
7. Цит. по: Socially responsible marketing: From Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource]. – Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/Socially_responsible_marketing
8. Зеленко О.О. Соціально-відповідальний маркетинг як невідємна складова соціальної відповідальності бізнесу/ О.Зеленко // Економічний простір. – 2009 р. -№19. – С.118-123
9. Kotler P. (2011) Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative [Electronic resource]. – Access mode: http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Journals/Journal%20of%20Marketing/TOCs/SUM_2011.4/reinventing_marketing_manage.aspx

Завантажити текст статті: