КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НОВИХ ТОВАРІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

В статті проаналізовані критерії класифікації нових товарів як зарубіжних так і вітчизняних авторів. Розроблено систему критеріїв класифікації нових товарів, що групуються за характеристикою товару з точки зору його новизни. Виходячи з цієї системи авторами рекомендована власна система критеріїв класифікації, що є найбільш адаптованою для нових товарів саме на промисловому ринку і складається з декількох блоків, що характеризують новий товар з різних аспектів, з точки зору новизни для споживача та ринку, зміни фізичних властивостей товару і міри знань споживачів. У статті розглянуто результати практичного застосування даної класифікації: на прикладі нового товару для підприємства, що працює на ринку оброблених лісопродуктів, було показано як класифікується даний товар за найбільш доцільними критеріями класифікації для промислового ринку, а саме: за рівнем знань споживачів про нові товари та впливу на зміну споживчої поведінки, за природою змін фізичних чи характеристик нового товару, що сприймаються споживачем та за мірою новизни для продуцента і для ринку. Визначено необхідність віднесення нових товарів для підприємства на етапі розробки до різних критеріїв класифікацій.

В статье проанализированы критерии классификации новых товаров как зарубежных так и отечественных авторов. Разработана система критериев классификации новых товаров, группируются по характеристике товара с точки зрения его новизны. Исходя из этой системы авторами рекомендована собственная система критериев классификации, наиболее адаптированной для новых товаров именно на промышленном рынке и состоит из нескольких блоков, характеризующие новый товар по различным аспектам, с точки зрения новизны для потребителя и рынка, изменения физических свойств товара и степени знаний потребителей. В статье рассмотрены результаты практического применения данной классификации: на примере нового товара для предприятия, работает на рынке обработанных лесопродуктов, было показано как классифицируется данный товар по наиболее целесообразными критериями классификации для промышленного рынка, а именно: по уровню знаний потребителей о новых товарах и влияния на изменение потребительского поведения, по природе изменений физических или характеристик нового товара воспринимаются потребителем и по мере новизны для продуцента и для рынка. Определена необходимость отнесения новых товаров для предприятия на этапе разработки с разными критериями классификаций.

Література: 

1. Алимов О. Промисловий потенціал України: напрямки ефективного розвитку/ О. Алимов, В. Ємченко// Економічний часопис ХХІ.- 2003.- №6.-23 с.
2.Зозулёв А.В., Кубышина Н.С. Маркетинг: Учеб. пособие для студентов, преподавателей ВУЗов — К., 2010. — 421 с.
3. Зозулёв А.В., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: Теория, методология, статистика: Учеб. пособие.-К.:Знание,2008.
4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] — Суми: Унів. кн., 2005. — 232 с.
5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / В.Я.Кардаш, М.Ю.Антонченко; [Редкол.: В.Я.Кардаш (голова) та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — 3-є вид., допов. та перероб. — К., 2006. — 245 с.
6. Котлер Филип. Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. – [Пер. с англ..] — 2. европ. изд. — М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2006. — 943с. — ISBN 5-8459-0088-3 (рус.).
7. Кубишина Н.С. Методика розробки стратегічного набору товарів на промисловому ринку [ Електронний ресурс] / Home / Маркетинг – Режим доступу до документа:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2010/7.Mark/33_kpi_2010_7.pdf
8. Розробка і впровадження нового товару на ринок [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.info-library.com.ua/books-text-9579.html.

Завантажити текст статті: