ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК НА РИНКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

В статті розглянуто сучасний стан енергетики та її місце в економіці України, як основи сталого розвитку і конкурентоспроможності країни з врахуванням високої енергоємності національного валового внутрішнього продукту (ВВП). Проаналізовано бар’єри, що виникають на шляху підвищення енергоефективності країни. Розглянуто зміст та сутність механізму впровадження інноваційних розробок, визначено роль та місце маркетингового механізму на ринку енергозбереження. Запропоновано узагальнене визначення маркетингового механізму інноваційних розробок. Розглянуто проблеми формування ефективного маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок та обґрунтовано необхідність його формування на вітчизняному ринку енергозбереження. Запропоновано систему формування маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок за допомогою використання системного підходу. Визначено головні принципи, які є основою функціонування механізму, інструменти, що забезпечують ефективне управління інноваційними розробками та показники, що дозволяють виміряти їх вплив на діяльність підприємства.

В статье рассмотрено современное состояние энергетики и ее место в экономике Украины, как основы устойчивого развития и конкурентоспособности страны с учетом высокой энергоемкости национального валового внутреннего продукта (ВВП). Проанализированы барьеры, возникающие на пути повышения энергетической эффективности страны. Рассмотрено содержание и сущность механизма внедрения инновационных разработок, определена роль и место маркетингового механизма на рынке энергосбережения. Предложено обобщенное определение маркетингового механизма инновационных разработок. Рассмотрены проблемы формирования эффективного маркетингового механизма внедрения инновационных разработок и обоснована необходимость его формирования на отечественном рынке энергосбережения. Предложена система формирования маркетингового механизма внедрения инновационных разработок с помощью использования системного подхода. Определены главные принципы, которые являются основой функционирования механизма, инструменты, обеспечивающие эффективное управление инновационными разработками и показатели, позволяющие измерить их влияние на деятельность предприятия.

Література: 

1. Enerdata [electronic resource]: Global Energy Statistical Yearbook 2012. - Access mode: http://yearbook.enerdata.net/energy-primary-production.html. - Title to the home page of Internet.
2. Балдин К. В. Инвестиции в инновации: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 238 с.
3. Державний комітет статистики: формат представлення статистичних даних [Електронний ресурс]: (проект) / Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки. – Електрон. дан. (2 файла). – 2010. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
4. Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с.
5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс]: Підвищення енергоефективності в Україні: зменшення регулювання та стимулювання енергозбереження. – Електрон. дан. (1 файл). – 2012. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
6. Кубишина Н.С. Маркетинговий аспект інноваційної діяльності / О.А. Гавриш, П.В. Круш, Н.С. Кубишина // Організаційно-управлінські механізми розвитку підприємницької діяльності національного господарства: монографія
/ НТУУ «КПІ»; [О.А. Гавриш, П.В. Круш, Л.Є. Довгань та ін.] – Київ: ІВЦ. Видавництво Політехніка, 2009. – 368 с. (С. 259-304). – ISBN 9789666223282.
7. Ландик В.І. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки / В.І. Ландик // Економіст: науковий журнал. – Київ, 2001. – № 12 (грудень). – С. 52–57.
8. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ / Б. Твисс, К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.
9. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Р.А. Фатхудинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел Синтез», 1998. – 600 с.

Завантажити текст статті: