РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ

У статті проаналізовано розвиток Інтернет-технологій, зокрема представлено фактори, що вплинули на поширення Інтернет-технологій у суспільній діяльності. Виявлено, що дані фактори призвели до трансформації економічних відносин у середовище Інтернет. Також розглянуто основні економічні інтереси, що переслідують учасники ринку. Обґрунтовано можливі напрямки підвищення доданої вартості, що може отримати виробник. Так одним з шляхів є підвищення ефективності використання активів. Для цього розглянуто застосування Інтернет-технологій у ланцюгу створення цінності товару М.Портера. Іншим шляхом є збільшення ефективності процесів обміну, а саме підвищення їх диспаритетності. Це можливо досягти завдяки застосування Інтернет-технології. В статті наведено шляхи підвищення ефективності різних типів обмінів із застосуванням Інтернет-технологій. Виявлено, що саме маркетингова діяльність підприємства сприяє оптимальному узгодженню економічних інтересів учасників ринку. Та наведено стратегії Інтернет-маркетингу, що можуть бути використані компанією для ефективної діяльності в Інтернет середовищі.

В статье проанализировано развитие Интернет-технологий, в частности представлено факторы, повлиявшие на распространение Интернет-технологий в общественной деятельности. Выявлено, что данные факторы привели к трансформации экономических отношений в среду Интернет. Также рассмотрены основные экономические интересы, которые преследуют участники рынка. Обоснованно возможные направления повышения добавленной стоимости, которую может получить производитель. Так одним из путей является повышение эффективности использования активов. Для этого рассмотрено применение Интернет-технологий в цепи создания стоимости товара М. Портера. Другим путем является повышение эффективности процессов обмена, а именно повышение их диспаритетности. Это возможно достичь благодаря применению Интернет-технологии. В статье приведены пути повышения эффективности различных типов обменов с применением Интернет-технологий. Выявлено, что именно маркетинговая деятельность предприятия способствует оптимальному согласованию экономических интересов участников рынка. И приведены стратегии Интернет-маркетинга, которые могут быть использованы компанией для эффективной деятельности в Интернет среде.

Література: 

1. Зозульов О.В. Основні економічні логіки маркетингових дій. / О.В. Зозульов // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» Логістика – 2012 – № 735
2. Porter M.E. Strategy and the Internet/ M.E Porter // Harvard Business Review – March 2001 –Р. 62–78
3. Rayport J. F. Exploiting the Virtual Value Chain / Rayport, Jeffrey F. and Sviokla, John J. // Harvard Business Review, – November/December 1995,73:6, – 75-86 р.
4. Зозулёв A.B. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия : [учеб. Пособие] / A.B. Зозулёв. – К . : Центр учеб. лит., 2010. – 576 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – М. ; СПб. ; К. : Изд. Дом "Вильямс", 1999. - 1152 с., C. 36
6. Старостіна А.О. Маркетинг: підруч. / А.О.Старостіна, Н. П.Гончарова, Є. В.Крикавський та ін.; за заг. ред. Старостиної А.О. – К.: Знання, 2009. - 1070 с., C. 20
7. Регулярне дослідження ринку телекомунікаційних послуг для фізичних осіб GfK Ukraine – Режим доступу: http://www.gfk.ua/ public_relations/press/press_articles/010625/index.ua.html – Заголовок з екрану

Завантажити текст статті: