ТРІАДА ГЕНЕРУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В статті розглянуто особливості процесу опрацювання маркетингових даних. Введено поняття тріади генерування інформації, що складається з цілі інформаційного пошуку, масиву даних та методів обробки даних. Проаналізовано значення та взаємозалежність елементів тріади. Показано особливості процесу генерування інформації при розв’язанні прямих та обернених інформаційних задач. Запропоновано структуру маркетингової інформаційної системи, що дозволяє дослідити особливості процесу отримання інформації, а саме, виділено такі підсистеми: система моніторингу, система маркетингових досліджень, система зберігання даних, інформації, методів та моделей. Виокремлено систему моніторингу та систему маркетингових досліджень, як активні підсистеми, в яких отримується інформація. Зазначено особливості розв’язання прямих та обернених задач в маркетинговій інформаційній системі. Проведено їх розподілення за підсистемами. Обґрунтовано, що в процесі маркетингових досліджень вирішуються переважно прямі, а при моніторингу обернені інформаційні задачі.

В статье рассмотрены особенности процесса обработки маркетинговых данных. Введено понятие триады генерирования информации, состоящей из цели информационного поиска, массива данных и методов обработки данных. Проанализировано значение и взаимозависимость элементов триады. Показаны особенности процесса генерирования информации при решении прямых и обратных информационных задач. Предложена структура маркетинговой информационной системы, которая позволяет исследовать особенности процесса получения информации, а именно, выделены следующие подсистемы: система мониторинга, система маркетинговых исследований, система хранения данных, информации, методов и моделей. Выделены система мониторинга и система маркетинговых исследований, как активные подсистемы, в которых получается информация. Указано особенности решения прямых и обратных задач в маркетинговой информационной системе. Проведено их распределение по подсистемам. Обосновано, что в процессе маркетинговых исследований решаются преимущественно прямые, а при мониторинге обратные информационные задачи.

Література: 

1 . Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков – 2-е издание. – М. : Финпресс, 2000. – 414 с.
2. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинг / Д. Джоббер. – Пер. с англ. : уч. пос. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
3. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навч. посібник / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.
4. Котлер Ф. Введение в маркетинг / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 8-е издание. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 832 с.
5. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Н. К. Малхотра. – 3-е издание. : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с.
6. Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія / А. В. Федорченко – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.
7. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с.
8. Маркетингова інформація : навчальний посібник / [Шелюк Л. О., Крикавський Є. В., Дейнега І. О., Дейнега О. В., Патора Р.] – Рівне : видавець Олег Зень, 2008. – 456 с.
9. Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі : навч. посіб. з дисципліни «Комп’ютерні технології в науці й освіті» / О. С. Воронкін ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – 156с.
10. Солнцев С. А. Информационные задачи в маркетинге / С.О. Солнцев // Стратегія економічного розвитку України. – 2002. – № 6 (13). – С.211-214.
11. Черненко О. В. Розподіл маркетингової інформації за рівнями управління / О. В. Черненко // Прометей. – 2012. – №3 (39). – С. 170-174.
12. Черненко О. В. Маркетингова інформаційна система: механізм управління потоками / О. В. Черненко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 749. – С. 204-207.

Завантажити текст статті: