МАРКЕТИНГ, ЯК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАЛІННЯ ОБ`ЄКТАМИ ПРОМИСЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ.

Розглянуто становлення та функціонування механізму комплексної системи маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості на рівні макро- та мікромаркетингового середовища з урахуванням впливу географічного району розміщення об’єктів та стратегічних планів розвитку підприємств виробників об’єктів промислової нерухомості.

Обґрунтовано правомірність застосування до створення системи маркетингового управління системного підходу з позиції економічно-кібернетичних систем, що використовують, як управлінський елемент розумну особистість, яка виконує функції управління, прийняття рішень та контролю і таким чином реалізує основні принципи управління прийняття рішень, безпосереднє управління з зворотнім зв'язок і контроль.

Визначено та формалізовано основні принципи маркетингового управління підприємствами виробниками об’єктів промислової нерухомості які виникають з сучасної концепції маркетингу як цілісного управлінського комплексу організаційних, інформаційних, ресурсних, економічних, фінансових заходів спрямованих для досягнення поставлених стратегічних цілей діяльності підприємства.

Рассмотрено становление и функционирование механизма комплексной системы маркетингового управления объектами промышленной недвижимости на уровне макро- и микромаркетингового среды с учетом влияния географического района размещения объектов и стратегических планов развития предприятий производителей объектов промышленной недвижимости.
Обоснованно правомерность применения к созданию системы маркетингового управления системного подхода, экономически кибернетических систем, использующих, как управленческий элемент разумную личность, которая выполняет функции управления, принятия решений и контроля и таким образом реализует основные принципы управления принятия решений, непосредственное управление с обратной связи "Связь и контроль.
Определены и формализованы основные принципы маркетингового управления предприятиями производителями объектов промышленной недвижимости возникающие из современной концепции маркетинга как целостного управленческого комплекса организационных, информационных, ресурсных, экономических, финансовых мероприятий направленных на достижение поставленных стратегических целей деятельности предприятия.
Ключові слова. Маркетинг, управління, система, підприємство, нерухомість, економіка.

Література: 

1. Єрошкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації. Монографія, Київ, Вид. КНЕУ, 2009, 382 стр.
2. Чухно А.А. Предмет економічної теорії: Економічна теорія №2, 2009.
3. Ламбен Жан-Жак Стратегический маркетинг Европейская перспектива, СПб, Наука, 1996, 589 стр.
4. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент». Навчальний посібник, Київ, Вид. МАУП, 2003, 184 стр.
5. Ламбен Жан-Жак Менеджмент ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг, СПб, Питер, 2007, 880стр.
6. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление, СПб, Питер, 2007, 496стр.
7. Струлєв О.О. Особливості маркетингового управління промисловою нерухомістю. Бізнес інформ: науковий інформаційний журнал (Харківський національний економічний університет), 2011, №1, с. 124-132.
8. Гриценко О.А. Рынок недвижимости. Становление и функционирование Монография, Харьков, Бизнес-информ, 2002, 564 стр.
9. Корж М.В. Маркетинговый механізм в условиях глобализации. Монография, Краматорск, Изд. ДГМА, 2008, 340 стр.
10. Стрій Л.О. Маркетингове управління на рубежі XXI століття. Системне дослідження. Монографія, Одеса, «Астра проект», 2000, 304стр.
11. Лилик І.В. Маркетинг в Українській економіці. Монографія, Київ, Вид. КНЕУ, 2008, 237 стр.

Завантажити текст статті: