ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ QR-КОДУ В ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ

У статті досліджено питання застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій у сучасних ринкових умовах. Основна увага присвячена дослідженню застосування сучасного медіа носія в комунікаційних проектах підприємств, що працюють на різних ринках. Визначено місце QR-коду в інтегрованих маркетингових комунікаціях, окреслено основні переваги та недоліки його використання, таргетовано цільову аудиторію користувачів QR-коду. Проаналізовано особливості використання інноваційного медіа носія QR-коду різними засобами інтегрованих маркетингових комунікацій, визначено формати розміщення повідомлення на носії. Наведені приклади реалізації QR-коду в реаліях українського бізнесу. Запропоновано рекомендації щодо застосування QR-коду відповідно у рекламі, стимулюванні збуту, PR та інших засобів інтегрованих маркетингових комунікацій в процесі реалізації комунікаційної стратегії. Підведені підсумки щодо отримання найкращого комунікаційного ефекту від застосування QR-коду в комунікаційній політиці підприємств.

В статье исследованы вопросы применения концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в современных рыночных условиях. Основное внимание посвящено исследованию применения современного медиа носителя в коммуникационных проектах предприятий, работающих на разных рынках. Определено место QR-кода в интегрированных маркетинговых коммуникациях, обозначены основные преимущества и недостатки его использования, таргетированно целевую аудиторию пользователей QR-кода. Проанализированы особенности использования инновационного медиа носителя QR-кода различными средствами интегрированных маркетинговых коммуникаций, определены форматы размещения сообщения на носителе. Приведенные примеры реализации QR-кода в реалиях украинского бизнеса. Предложены рекомендации по применению QR-кода соответственно в рекламе, стимулировании сбыта, PR и других средств интегрированных маркетинговых коммуникаций в процессе реализации коммуникационной стратегии. Подведены итоги относительно получения наилучшего коммуникационного эффекта от применения QR-кода коммуникационной политике предприятий.

Література: 

1. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник / Т.Г. Діброва – К. : Стилос, 2011. – 294с.
2. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навчальний посібник / Т.О. Примак – К. : МАУП, 2003. – 200с.
3. Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат – СПб. : Питер, 2001. – 496с.
4. Як використовувати QR-code? [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу : http://www.mobiticket.ru/index.php?page=253.
5. Бізнес-сценарії використання QR-кодів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.qfcreative.ru.

Завантажити текст статті: