ОЦІНКА РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проведено оцінку рівня мотивації праці та діагностику стану мотиваційної складової в діяльності персоналу машинобудівних підприємств. Запропоновано підхід щодо визначення рівня мотивації праці персоналу та виявлення основних напрямів вдосконалення методів мотивації праці в системі управління персоналом, що дозволить краще використати трудовий потенціал машинобудівного підприємства. Слід зазначити що, методичний підхід надасть змогу індивідуально для кожного підприємства та колективу в цілому здійснювати вибір того чи іншого, або сукупності інструментів мотивації праці та оцінювати рівень впливу при використанні нових методів мотивації праці та управління на діяльність персоналу машинобудівного підприємства. Загальним результатом досліджень і наведених розробок є зміна погляду на встановлення співвідношення організаційної та мотиваційної складової в системі управління персоналом з випадкового некерованого явища на таке, що підпорядковується цілям підприємства та підлягає регулюванню.

В статье проведено оценку уровня мотивации труда и диагностировано состояние мотивационной составляющей в деятельности персонала машиностроительных предприятий. Предложено подход об определении уровня мотивации труда персонала и выявление основных главных направлений в улучшении методов мотивации труда в системе управления персоналом, что разрешит лучше использовать трудовой потенциал машиностроительного предприятия. Необходимо обозначить, что методический подход надает возможность индивидуально для каждого предприятия и коллектива в целом осуществлять выбор того или иного, или совокупности инструментов мотивации труда и оценивать уровень влияния в использовании новых методов мотивации труда и управлении на деятельность персонала машиностроительного предприятия. Общим результатом исследования и приведенных разработок является изменение взгляда на становление соотношений организационной и мотивационной составляющей в системе управления персоналом с случайного неконтролированого явления на такое, что подчиняется целям предприятия и подлежит регулированию.

Література: 

1. Доронина М. С. Управление мотивацией : научное издание / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2006. – 240 с.
2. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
3. Красовский Ю. Д. Архитектоника организационного поведения / Ю. Д. Красовский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 334 с.
4. Семикіна М. В. Соціально-економічна конкурентоспроможності у сфері праці: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / М. В. Семикіна // Інститут демографії та соціальних досліджень. – К., 2004. – 32 с.
5. Хандій О. О. Управління персоналом підприємства: концептуальне визначення та механізми розвитку : монографія / О. О. Хандій. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 240 с.
6. Хоменко І. М. (Грінько І. М.) Методи дослідження та вдосконалення мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І. М. Хоменко (І. М. Грінько) // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірн. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 2. – С. 192 – 196.
7. Хоменко І. М. (Грінько І. М.) Використання методів мотивації праці в управлінні персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Хоменко (І. М. Грінько) // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка»: Вип. 4 (1). – Дніпропетровськ: ДП «Видавництво ДНУ», 2010. – Т. 18. – С. 86 – 92.
8. Хоменко І. М. (Грінько І. М.) Оцінка ефективності імплементації методів мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств / І. М. Хоменко (І. М. Грінько) // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». – Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2011. – Т. 1 (180). – № 5. – С. 102 – 105.

Завантажити текст статті: