ДЕРЖАВНЕ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розглянуто стан організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва з позиції негативних та позитивних аспектів. Визначено напрями державного сприяння впровадженню механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва.

The state organizationally-infrastructural providing of innovative enterprise from position of negative and positive aspects is considered. The directions of state support of introduction of mechanism organizationally infrastructural providing of innovative enterprise are defined.

Література: 

1. Aнтонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації [Текст] : моногр. / Л. Л. Aнтонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с. – Бібліогр.: с. 343–351. – ISBN 966-574-514-X.
2. Алєксєєв І. В. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: автореф. дис.... на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / І. В. Алексєєв. – К., 2002. – 33 с.
3. Павленко І. А. Принципи та функції інноваційного підприємництва у трансформаційній економіці [Текст] /І. А. Павленко // Стратегія економічного розвитку України: наук. зб. / МОН, КНЕУ, УСПП, ІСЕМВ, НАНУ; А. П. Наливайко (гол. ред). – К., 2005. – С. 22–28.
4. Сизоненко В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації інтелектуальної власності [Текст] / В. О. Сизоненко, Л. Овчаренко // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: наукове фах. вид. /Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Ю. М. Бажал (гол. ред). – К.: КМ «Academia», 2000. – Т. 18. –
С. 64–72.
5. Інноваційна модель: потрібні системні зміни [Електронний ресурс] / Урядовий кур’єр. – 25.03.08. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=141&id=1045

Завантажити текст статті: