ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено питанню формування механізму управління трансакційнимим витратами підприємства. Обґрунтовано актуальність проблеми побудови ефективного механізму управління трансакційними витратами, який би забезпечував комплексність та єдність в процесі прийняття управлінських рішень. Встановлено, що управлінські рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізовуються через сукупність заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру даних витрат. Досліджено складові процесу управління трансакційними витратами та взаємозв’язки між ними. Визначено мету, завдання та принципи управління даними витратами, що забезпечать їх оптимізацію в довгостроковій перспективі. Охарактеризовано якісні та кількісні методи, за допомогою яких можна здійснити оцінку трансакційних витрат на підприємстві. Досліджено функції управління даними витратами, до яких належать планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання, та інструменти управління, через які здійснюється реалізація зазначених функцій. Визначено сукупність загальних та спеціальних критеріїв, на основі яких можна оцінити ефективність системи управління трансакційними витратами на підприємстві.

Література: 

1. Бланк И.А. Управление использованием капитала.—К.: «Наука-центр», 2000.—656 с.
2. Богацька Н.М., Гнатик О.І. Сучасні інструменти мотивації персоналу — [Електронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/37416.doc.htm
3. Гавриш В.П., Драганова Т.П. Методичні аспекти управління витратами на підприємствах — [Електронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.confcontact.com/20111222/3_gavrish.htm
4. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств/ С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.
5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к понятию приближенных решений / Пер. с англ.; По ред. Н.Н. Моисеева, С.А. Орловского.—М.: Мир, 1976.—166 с.
6. Здойма А.М. Контролювання як загальна функція менеджменту— [Електронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/64891.doc.htm
7. Зосименко Т.І. Концептуальні засади формування механізму управління трансакційними витратами в економіці України—[Електронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_38/21.htm
8. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / Пер. с англ. Г.И. Жуковой, Ф.Я. Кельмана.—М.: Айрис-пресс, 2002.—576 с.
9. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для ВУЗов.—М.: ЮНИТИ, 1999.—407 с.
10. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф.—М.: Экономика, 1991.—239 с.
11. Курило О.Б. Механізм управління витратами машинобудівних підприємств / О.Б. Курило // Економчний простір.—2011.—№ 45.—С. 269-279.
12. Михайловський В.І. Деякі аспекти щодо оцінювання та планування трансакційних витрат виробничо-господарській діяльності підприємства / В.І. Михайловський, Т.В. Склярук // Науковий вісник НЛТУ України.—2010.—Вип.20.3.—С. 186-191.
13. Стадник В.В. Менеджмент: підручник/ В.В.Стадник, М.А.Йохна.- 2-ге вид., вип., допов.- К.: Академвидав, 2007.- 472с.
14. Фролова Л.В. Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу: [монографія] / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко; Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.—Донецьк: вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009.—223 с.
15. Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах / А.І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 357-360.

Завантажити текст статті: