ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В статті розглядаються деякі погляди на роль і механізм державного регулювання інноваційної економіки в цілому й окремих її сфер в умовах ринкових відносин.
Відзначено, що вирішення проблем регулювання інноваційного розвитку має здійснюватися на збалансованій основі, враховувати взаємодію інноваційної політики з іншими складовими державного регулювання соціально-економічних процесів.

In this article some points of view to the role and mechanism of innovative economy’s government control on the whole and its separate spheres in the conditions of market relations are analyzed.
It is marked that the decision of problems of innovative development’s control must be carried out on the balanced basis, take into account co-operating of innovative policy with other constituents of government control of socio-economic processes.

Література: 

1. Доклад о мировом развитии 2007 года. Развитие и новое поволение [Текст]: Пер. с англ. // Публикации Международного банка реконструкции и развития (Всемирного Банка) http://www.vesmirbooks.ru/index.html?url=_1_3_6&sid=.http://www.vesmirbooks.ru/index.html?url=_1_3_6&sid=– М.: Издательство «Весь Мир», 2008. – 312 с.
2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Текст]: Статистичний збірник [2007] // Державний комітет статистики України. – К.: ДП "Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України", 2008. — 361с.
3. Каракай Ю. Інвестиційний клімат в Україні [Текст] / П. Гайдуцький, Ю. Каракай, В. Грамотнєв, С. Суярко, В. Баліцька. – К.: Нора-друк, 2002. – 246 с.
4. Науково-технічний потенціал України: стан, проблеми, перспективи розвитку [Текст]: альбом / Авт. кол.: Б. А. Малицький та ін. // НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. – К.: [б. в.], 2000. – 63 с.
5. Брукинг Э. Интеллектуальный потенциал: ключ к успеху в новом тысячелетии [Текст]: Пер. с англ. / Э. Брукинг. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.
6. Гаман Л. В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід [Текст]: Монографія / Л. В. Гаман. – К. : Вікторія, 2004. – 312 с.
7. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності [Текст]: зб. законодавчих актів: за станом на 25 травня 2007 року // Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 152с.

Завантажити текст статті: