ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті досліджено сучасний стан збиткових вітчизняних промислових підприємств у динаміці, визначено механізм реалізації антикризового управління на підприємстві, методики діагностики кризових процесів на підприємстві, проаналізовано доцільність використання зарубіжних методик по відношенню до діяльності підприємства.

Автором визначено, що антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передбачати послідовність дій. У статті зазначено, що під час проведення моніторингу необхідно обрати заходи для визначення можливості та реальності настання кризи.

Проаналізовано методичне забезпечення діагностики кризового стану та банкрутства підприємства з використанням загальнодержавних методик та зарубіжних підходів до прогнозування фінансової платоспроможності підприємств.

У висновках зазначено, що коректна оцінка ефективності механізму антикризового управління на промисловому підприємстві полягає у застосуванні комплексного підходу, який буде поєднувати аспекти різних механізмів антикризової стабілізації компанії, оскільки буде можливість узагальнити всі елементи появи та перебігу кризи на підприємстві.
криза, підприємство, банкрутство, механізм, антикризове управління, оцінка, індикатори.

Література: 

1. Указ Президента України від 06.04.2011 N 395/2011 (Указ N 395/2011) [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/395/2011
2. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу www.ukrstat.gov.ua
3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: [Навч. Посібник]. / В.О. Василенко - К.: ЦУЛ, 2003. - 504 с.
4. Коротков Э.М. Антикризисное управление [Учебник] / Под ред. Э. М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 432 с.
5. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: [Текст] навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, М. В. Тарасюк, О. О. Хіленко // Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2005. – 376 с
6. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: [Навч. посіб.]/ О.М.Скібіцький - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.
7. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: [Навч. посіб.]/ А.Д. Чернявський— К.:МАУП, 2006. — 256 с.: іл. — Бібліогр.: 242–245.
8. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З. Є. Шершньова, В. М. Багацький, Н. Д. Гетманцева; За заг. ред. З. Є. Шершньової. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с., с.149

Завантажити текст статті: