КОГНІТИВНА ДІАГНОСТИКА ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті досліджено методичні основи розроблення моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства підприємств. Результатом когнітивної діагностики є визначення імовірності банкрутства підприємств на основі інтегрального показника імовірності банкрутства, що відображає рівень управління у п’яти напрямах, а саме: рівень управління основними й оборотними фондами, персоналом, фінансовими ресурсами та рівень культури підприємства. Виявлено, що когнітивна діагностика імовірності банкрутства спрямована на пізнання процесів функціонування суб’єктів підприємницької діяльності на основі дослідження кількісних та якісних показників, метою її є оцінка поточного й перспективного стану підприємств на основі інформації бухгалтерського обліку та звітності, а також експертних оцінок. Система когнітивної діагностики імовірності банкрутства суб’єктів господарювання ґрунтується на структуризації знань про об’єкт дослідження, застосовується за наявності неповної статистичної інформації та широко використовує експертне опитування. Пропонується проводити когнітивну діагностику імовірності банкрутства підприємств у двох напрямках, а саме: Q-діагностика імовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що базується на оцінці фінансових показників, та V-діагностика імовірності банкрутства підприємств, що ґрунтується на дослідженні нефінансових вербальних показників.

Література: 

1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Бердникова Т.Б. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 215 с. – (Высшее образование).
2. Єлісєєва О.К. Економічна діагностика в управлінні виробничо-економічними системами (статистичний аспект): монографія / Єлісєєва О.К. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 292 с.
3. Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 668. – С. 81–87.
4. Максимов В.И. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач / В.И. Максимов, Е.К. Корноушенко // Труды Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. – 1999. – Т. 2. – С. 95–109.
5. Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 20–28.
6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Савицька Г.В. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта XXI століття).
7. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / Терещенко О.О. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
8. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Фестингер Л.; пер. с англ. – СПб.: Ювента,1999. – 318 с.
9. Ханк Д.Э. Бизнес-прогнозирование: [пер. с англ.] / Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. – 7-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 656 с.
10. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Шеремет О.О. – К.: Кондор, 2005. – 196 с.

Завантажити текст статті: