МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Розглянуто проблеми розвитку вугільної галузі України. Показано, що основними з них є висока частка державної власності й неправильна політика ціноутворення. Розроблено концептуальну модель реформування й розвитку галузі, засновану на взаємодії держави і бізнесу. Доведено, що вона повинна ґрунтуватись на комплексному урахуванні державних реформ і перебудові системи внутрішнього управління шахтою. Розроблено алгоритм послідовності необхідних дій щодо підвищення ефективності роботи галузі. Оцінка програми підвищення економічної ефективності функціонування галузі повинна ґрунтуватись на рівні ресурсного потенціалу і загальній ефективності використання інвестицій. Доведено, що проблема ефективності роботи вуглевидобувних підприємств може бути вирішена на основі комплексного урахування факторів галузевого управління, а саме: політики лібералізації ціноутворення і ліквідації механізму надання коштів держпідтримки на покриття собівартості.

Література: 

1. Вагонова О.Г. Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.07.01 / О.Г. Вагонова. – НАН України; Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – 30 с.
2. Вовченко А.Р. Повышение эффективности реструктуризации угледобывающих предприятий. дис. ... канд. экон. наук: 08.07.01 / А.Р. Вовченко; Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. – 223 с.
3. Ганицкий В. Менеджмент горного производства / В. Ганицкий, В. Велесевич. – М.: Изд-во Москов. гос. горного ун-та, 2004. – 385 с.
4. Даянц Д.Г. Управление персоналом на горных предприятиях / Д.Г. Даянц, Н.П. Романова. – М.: Изд-во Москов. гос. горного ун-та, 2001. – 302 с.
5. Макогон Ю. Вугільна галузь україни: проблеми та перспективи сталого розвитку / Ю. Макогон / [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/5.htm
6. Кравцов А.А. Методы установления горизонтов планирования на предприятиях / А.А. Кравцов // Економiка промисловостi. – 2000. – № 2 – С. 129 - 134.
7. Петенко И.В. Экономико-математическая модель прогнозной оценки параметров зон отрицательного влияния породных отвалов / И.В. Петенко // Проблемы сбора, перспектив и проблем утилизации отходов. – Одесса: ОЦНТНИ, 2001. – С. 274 - 278.
8. Использование производственных мощностей в угольной промышленности. / К. Д. Науменко, С.А. Кулиш, В.И. Ум. - К.: Техника, 1984. - 167 с.
9. Акамаєв А.І. Нові підходи до аналізу діяльності вугледобувного підприємства // А.І. Акамаєв, В.Н. Бєлозерцев / Вугілля України. – №2. –2006. – С. 7-8.

Завантажити текст статті: